PowerPoint sang TIFF C#

Chuyển đổi PowerPoint sang TIFF có thể hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như để in, fax, v.v. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang TIFF bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh kích thước và định dạng pixel của hình ảnh TIFF thu được.

C# PowerPoint PPT to TIFF Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. API được thiết kế để tạo, thao tác và chuyển đổi các tài liệu trình bày từ bên trong các ứng dụng .NET. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

Chuyển đổi PPTX sang TIFF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang TIFF bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang TIFF trong C#.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  // Lưu bản trình bày vào tài liệu TIFF
  presentation.Save("output.tiff", SaveFormat.Tiff);
}

C# Chuyển đổi PPT sang TIFF với Kích thước Hình ảnh Tùy chỉnh

Aspose.Slides for .NET cũng cho phép bạn tùy chỉnh kích thước của hình ảnh kết quả trong chuyển đổi PowerPoint sang TIFF. Sau đây là các bước để đạt được điều này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang TIFF với kích thước hình ảnh tùy chỉnh.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp Bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  // Khởi tạo lớp TiffOptions
  TiffOptions opts = new TiffOptions();

  // Đặt loại nén
  opts.CompressionType = TiffCompressionTypes.Default;

  // Độ sâu tùy thuộc vào loại nén và không thể thiết lập bằng tay.
  // Đơn vị độ phân giải luôn bằng “2” (chấm trên inch)

  // Đặt DPI hình ảnh
  opts.DpiX = 200;
  opts.DpiY = 100;

  // Đặt kích thước hình ảnh
  opts.ImageSize = new Size(1728, 1078);

  // Lưu bản trình bày vào TIFF với kích thước hình ảnh được chỉ định
  pres.Save("TiffWithCustomSize_out.tiff", SaveFormat.Tiff, opts);
}

C# PowerPoint sang TIFF - Định dạng Pixel tùy chỉnh

Sau đây là các bước để tùy chỉnh định dạng pixel trong chuyển đổi PPT sang TIFF trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh định dạng pixel trong chuyển đổi PPT sang TIFF với C#.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp Bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  TiffOptions options = new TiffOptions();
  
  options.PixelFormat = ImagePixelFormat.Format8bppIndexed;
  /*
  ImagePixelFormat contains the following values (as could be seen from documentation):
  Format1bppIndexed; // 1 bits per pixel, indexed.
  Format4bppIndexed; // 4 bits per pixel, indexed.
  Format8bppIndexed; // 8 bits per pixel, indexed.
  Format24bppRgb; // 24 bits per pixel, RGB.
  Format32bppArgb; // 32 bits per pixel, ARGB.
  */

  // Lưu bản trình bày vào TIFF với kích thước hình ảnh được chỉ định
  presentation.Save("Tiff_With_Custom_Image_Pixel_Format_out.tiff", SaveFormat.Tiff, options);
}

PowerPoint to TIFF C# Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang TIFF trong C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PPT TIFF và thay đổi kích thước và định dạng pixel của hình ảnh TIFF. Bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides dành cho .NET. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể muốn xem Aspose MIỄN PHÍ trực tuyến PowerPoint to Poster Converter.