XAML(eXtensible Application Markup Language) là ngôn ngữ mô tả dựa trên XML được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng đồ họa. Đặc biệt, XAML được sử dụng trong WPF (Windows Presentation Foundation), UWP (Universal Windows Platform) và Xamarin Forms. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint sang giao diện XAML theo lập trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến việc chuyển đổi PowerPoint PPTX sang XAML bằng C#.

C# PowerPoint PPT to XAML Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang XAML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Nó là một API thao tác trình bày cho phép bạn tạo, sửa đổi hoặc chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi PPT sang XAML trong C#

Aspose.Slides for .NET cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi PowerPoint PPT sang XAML trong C#. Các bước sau là bắt buộc để thực hiện chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang XAML.

  • Tải tệp PPT từ đĩa.
  • Lưu PPT dưới dạng XAML vào vị trí mong muốn.

Các phần sau đây trình bày cách thực hiện các bước nêu trên và lưu PPT dưới dạng XAML trong C#.

Chuyển đổi PPTX sang XAML trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint sang XAML trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang XAML.

// Tải bản trình bày PowerPoint
using (Presentation pres = new Presentation("pres.pptx"))
{
   // Chuyển đổi bản trình bày sang XAML
   pres.Save(new XamlOptions());
}

Sau đây là ảnh chụp màn hình của các tệp chúng tôi nhận được sau khi thực hiện chuyển đổi PPTX sang XAML.

PPTX sang XAML trong C#

C# PowerPoint sang XAML - Tùy chọn tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint sang XAML bằng cách đặt các tùy chọn khác nhau. Ví dụ, bạn có thể xác định xem có chuyển đổi các trang trình bày ẩn hay không. Sau đây là các bước để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang XAML với các tùy chọn tùy chỉnh.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint sang XAML trong C#.

// Tải bản trình bày PowerPoint
using (Presentation pres = new Presentation("pres.pptx"))
{
   // Đặt các tùy chọn
   XamlOptions options = new XamlOptions();
   options.ExportHiddenSlides = true;
   
   // Chuyển đổi bản trình bày sang XAML
   pres.Save(options);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX sang XAML bằng C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và tích hợp mã được cung cấp trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for .NET. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm