PPTX sang HTML C#

Trong các tình huống khác nhau, bản trình bày MS PowerPoint được chuyển đổi thành hình ảnh hoặc tệp HTML. Ví dụ: khi bạn cần nhúng các trang trình bày vào một trang web hoặc hiển thị chúng trong một ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX sang HTML bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách bao gồm hoặc loại trừ các trang trình bày ẩn của bản trình bày trong HTML được chuyển đổi.

API chuyển đổi C# PowerPoint sang HTML

Aspose.Slides for .NET là một API thao tác trình bày cho phép bạn tạo và xử lý các bản trình bày PowerPoint từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Cùng với các tính năng tự động hóa khác của PowerPoint, API cho phép bạn chuyển đổi các bản trình bày PPT / PPTX sang các định dạng khác bao gồm cả HTML. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Chuyển đổi PowerPoint PPTX sang HTML trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX sang HTML bằng Aspose.Slides for .NET.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang HTML bằng C#.

// Tải bản trình bày 
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Tạo các tùy chọn HTML
HtmlOptions htmlOpt = new HtmlOptions(); 

// Lưu PPTX dưới dạng HTML
pres.Save("presentation.html", SaveFormat.Html, htmlOpt);

Thuyết trình Powerpoint

Tệp PPTX

HTML được chuyển đổi

PPTX sang HTML C#

Chuyển đổi C# PPT / PPTX sang HTML với các trang trình bày ẩn

Bản trình bày PowerPoint cũng có thể bao gồm các trang trình bày ẩn. Theo mặc định, các trang trình bày ẩn được loại trừ khi chuyển đổi sang HTML. Tuy nhiên, bạn cũng có thể định cấu hình API để bao gồm các trang trình bày ẩn. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi PPTX sang HTML trong C#.

// Tải bản trình bày 
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Tạo các tùy chọn HTML
HtmlOptions htmlOpt = new HtmlOptions();

// Hiển thị các trang trình bày ẩn
htmlOpt.ShowHiddenSlides = true;

// Lưu PPTX dưới dạng HTML
pres.Save("presentation.html", SaveFormat.Html, htmlOpt);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Chuyển đổi PowerPoint sang HTML được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Theo đó, trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT / PPTX sang HTML bằng C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi PPTX sang HTML. Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for .NET bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm