Chuyển đổi PPT PPTX sang PNG bằng Python

Thông thường, bạn có thể cần hiển thị các bản trình bày PowerPoint PPTX hoặc PPT trong các ứng dụng Python của mình. Cách dễ nhất để đạt được điều này là chuyển đổi các trang chiếu sang hình ảnh PNG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi hình ảnh PPT hoặc PPTX sang PNG trong Python. Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo hình ảnh PNG có tỷ lệ hoặc kích thước tùy chỉnh theo lập trình.

Thư viện Python để chuyển đổi PPT sang PNG

Để chuyển đổi các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint sang hình ảnh PNG, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác các bản trình bày một cách liền mạch. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi các bài thuyết trình sang các định dạng tài liệu và hình ảnh khác. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose.slides 

Chuyển đổi PPT sang PNG bằng Python

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PPT sang PNG trong Python.

 • Tải tệp PPT bằng lớp Trình bày.
 • Bắt đầu một vòng lặp để truy cập từng trang chiếu trong bản trình bày.
 • Lấy tham chiếu của từng ISlide từ bộ sưu tập Pesentation.slides bằng cách sử dụng chỉ mục.
 • Chuyển đổi slide sang PNG bằng phương thức ISlide.getthumbnail(). Save (string, ImageFormat.png).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang PNG trong Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Lặp qua các trang trình bày
for index in range(pres.slides.length):
  # Tham khảo slide
  slide = pres.slides[index]

  # Lưu dưới dạng PNG
  slide.get_thumbnail().save("slide_{i}.png".format(i = index), drawing.imaging.ImageFormat.png)

Chia tỷ lệ hình ảnh - Python PPTX sang PNG

Trong phần trước, chúng tôi đã tạo hình ảnh PNG có kích thước mặc định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn cần phải chia tỷ lệ hình ảnh theo kích thước mong muốn. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách cung cấp các giá trị X và Y cho phương thức getthumbnail(). Sau đây là các bước để chia tỷ lệ hình ảnh trong chuyển đổi PPT sang PNG.

 • Tải tệp PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo hai biến để xác định giá trị X và Y.
 • Bắt đầu một vòng lặp để truy cập từng trang chiếu trong bản trình bày.
 • Lấy tham chiếu của từng ISlide từ bộ sưu tập Pesentation.slides bằng cách sử dụng chỉ mục.
 • Chuyển đổi slide sang PNG bằng phương pháp ISlide.getthumbnail (scalex, scaley) .save (string, ImageFormat.png).

Mẫu mã sau đây tạo hình ảnh PNG từ PPTX bằng cách sử dụng kích thước tùy chỉnh trong Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Lặp qua các trang trình bày
for index in range(pres.slides.length):
  # Tham khảo slide
  slide = pres.slides[index]

  # Xác định tỷ lệ
  scaleX = 2
  scaleY = 2

  # Lưu dưới dạng PNG
  slide.get_thumbnail(scaleX, scaleY).save("slide_{i}.png".format(i = index), drawing.imaging.ImageFormat.png)

Kích thước hình ảnh tùy chỉnh trong chuyển đổi PPTX sang PNG

Bạn cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang PNG để tạo ra hình ảnh có chiều rộng và chiều cao mong muốn. Sau đây là các bước để chuyển đổi PPT sang PNG với kích thước hình ảnh tùy chỉnh bằng Python.

 • Tải tệp PPT bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một đối tượng Size chứa chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.
 • Bắt đầu một vòng lặp để truy cập từng trang chiếu trong bản trình bày.
 • Lấy tham chiếu của từng ISlide từ bộ sưu tập Pesentation.slides bằng cách sử dụng chỉ mục.
 • Chuyển đổi slide sang PNG bằng phương thức ISlide.getthumbnail (Size) .save (string, ImageFormat.png).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang PNG với kích thước hình ảnh tùy chỉnh bằng Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Lặp qua các trang trình bày
for index in range(pres.slides.length):
  # Tham khảo slide
  slide = pres.slides[index]

  # Xác định kích thước tùy chỉnh
  size = drawing.Size(960, 720)

  # Lưu dưới dạng PNG
  slide.get_thumbnail(size).save("slide_{i}.png".format(i = index), drawing.imaging.ImageFormat.png)

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Chuyển đổi PPT sang PNG có thể hữu ích trong các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như khi tạo trình chiếu PowerPoint. Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PNG trong Python. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã đề cập đến cách chia tỷ lệ các hình ảnh kết quả hoặc tạo ra các hình ảnh có chiều rộng và chiều cao mong muốn. Bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Python qua .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Sử dụng API tại đây, Aspose đã phát triển trình chuyển đổi PPT sang PNG trực tuyến miễn phí (cho phép bạn chuyển đổi slide PowerPoint sang hình ảnh PNG) và trình chuyển đổi PNG sang PPT(cho phép bạn tạo hình ảnh dựa trên các slide trong một bài thuyết trình).