PPT sang PPTX Java

PowerPoint PPTX là phiên bản nâng cao của PPT dựa trên XML. Với sự hỗ trợ của XML, việc mở các bản trình bày PowerPoint của các loại chương trình khác trở nên dễ dàng hơn. Để có được lợi ích của các tính năng mới nhất do PPTX cung cấp, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp PPT sang PPTX. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang PPTX trong Java.

Java PPT to PPTX Converter - Tải xuống miễn phí

Để thực hiện chuyển đổi PPT sang PPTX, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Nó là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo hoặc sửa đổi các tài liệu trình bày khá dễ dàng. Ngoài ra, nó cho phép bạn chuyển đổi các bài thuyết trình PPT / PPTX sang các định dạng tệp khác. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi PPT sang PPTX trong Java

Việc thực hiện chuyển đổi PPT sang PPTX bằng Aspose.Slides for Java là một nhiệm vụ dễ dàng. Sau đây là các bước để lưu tệp PPT dưới dạng PPTX trong Java.

 • Tải tệp PPT từ đĩa.
 • Lưu PPT dưới dạng PPTX vào vị trí mong muốn.

Bây giờ chúng ta hãy xem cách chuyển đổi tệp PPT sang PPTX theo chương trình trong Java.

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang PPTX trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp PPT sang PPTX trong Java.

 1. Tải bản trình bày PowerPoint PPT bằng lớp Trình bày.
 2. Chuyển đổi PPT sang PPTX bằng phương pháp Presentation.save (String, SaveFormat.Pptx).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PPT sang PPTX.

// Khởi tạo đối tượng Bản trình bày đại diện cho tệp PPT
Presentation pres = new Presentation("sample.ppt");

try {
  // Lưu bản trình bày PPT dưới dạng PPTX
  pres.save("convetred.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

PPT to PPTX Java Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT sang PPTX bằng Java. Bạn có thể dễ dàng tích hợp mã được cung cấp trong các ứng dụng của mình để chuyển đổi đơn lẻ hoặc hàng loạt từ PPT sang PPTX. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Java. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm