Chuyển đổi PPTX PPT sang PDF bằng Python

PDF là định dạng tệp phổ biến và được sử dụng rộng rãi có hỗ trợ đa nền tảng. Bố cục của tài liệu PDF có vẻ giống nhau trong các môi trường không đồng nhất. Do đó, PDF trở nên tiện dụng khi bạn cần chia sẻ tài liệu của mình trên nhiều nền tảng. PowerPoint sang PDF là một trong những chuyển đổi tài liệu phổ biến ngày nay. Để tự động chuyển đổi này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp PPT hoặc PPTX sang định dạng PDF bằng Python. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách tùy chỉnh chuyển đổi PPTX sang PDF bằng các tùy chọn khác nhau.

Thư viện chuyển đổi PPT sang PDF trong Python

Để chuyển đổi tệp PowerPoint sang định dạng PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET. Đây là một thư viện mạnh mẽ cho phép bạn tự động hóa các hoạt động thao tác trình bày từ bên trong các ứng dụng Python của bạn. Sử dụng thư viện, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các bản trình bày một cách liền mạch. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose.slides

Đọc thêm về các yêu cầu hệ thống để sử dụng thư viện này.

Chuyển đổi PPT sang PDF bằng Python

Việc chuyển đổi các tệp PPT sang PDF có thể được thực hiện trong một vài bước. Chỉ cần tải tệp trình bày và lưu dưới dạng tài liệu PDF. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PPT sang PDF bằng Python.

 • Tải bản trình bày PPT / PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Chuyển đổi PPT sang PDF bằng phương thức Presentation.save (string, export.SaveFormat.PDF).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang PDF bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Chuyển đổi PPTX sang PDF
pres.save("pptx-to-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)

Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị tệp PPTX đầu vào mà chúng tôi đã sử dụng trong bài viết này.

Bản trình bày PowerPoint PPTX

Bản trình bày PPTX

Sau đây là ảnh chụp màn hình của tệp PDF đã chuyển đổi.

Chuyển đổi PPTX sang PDF

PPTX được chuyển đổi thành PDF

Bạn sẽ nhận thấy rằng trang chiếu thứ ba trong bản trình bày PPTX được đánh dấu là bị ẩn. Do đó, nó không được bao gồm trong tệp PDF đã chuyển đổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phải bao gồm các slide ẩn trong chuyển đổi PPTX sang PDF. Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào để đạt được điều đó.

Bao gồm các trang trình bày ẩn - PPTX Python sang PDF

Để tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint sang PDF, Aspose.Slides for Python qua .NET cung cấp lớp PdfOptions. Sau đây là các bước để bao gồm các slide ẩn trong PowerPoint để chuyển đổi PDF sang Python.

 • Tải bản trình bày PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một đối tượng của lớp PdfOptions.
 • Đặt thuộc tính PdfOptions.showhiddenslides thành True.
 • Chuyển đổi PPTX sang PDF bằng phương pháp Presentation.save (string, export.SaveFormat.PDF, PdfOptions).

Mẫu mã Python sau đây cho thấy cách bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi PPTX sang PDF.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Tạo các tùy chọn PDF
options = slides.export.PdfOptions()

# Bao gồm các trang trình bày ẩn
options.show_hidden_slides = True

# Lưu PPTX dưới dạng PDF
pres.save("pptx-to-pdf-hidden-slides.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

Chuyển đổi các trang trình bày đã chọn của PPT sang PDF bằng Python

Thông thường, bạn có thể chỉ cần chuyển đổi các trang trình bày cụ thể sang PDF thay vì hiển thị toàn bộ bản trình bày. Để đạt được điều đó, bạn có thể chuyển một mảng số trang chiếu vào phương thức Presentation.save(). Sau đây là các bước để chuyển đổi các trang trình bày cụ thể trong PPTX sang PDF.

 • Tải bản trình bày PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một mảng chứa số trang trình bày, ví dụ: số trang trình bày = [1, 3].
 • Chuyển đổi PPTX sang PDF bằng phương pháp Presentation.save (string, slidesnumbers, export.SaveFormat.PDF).

Mẫu mã sau đây chuyển đổi các trang trình bày cụ thể của bản trình bày sang PDF bằng Python.

import aspose.slides as slides

#Load presentation
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Đặt vị trí mảng các trang trình bày
slides_array = [ 1, 3 ]

# Lưu PPTX dưới dạng PDF
pres.save("pptx-to-pdf-selected-slides.pdf", slides_array, slides.export.SaveFormat.PDF)

Thiết lập Tuân thủ PDF trong Chuyển đổi PPT sang PDF

Bạn cũng có thể chỉ định mức tuân thủ cụ thể cho tài liệu PDF được chuyển đổi bằng cách sử dụng thuộc tính PdfOptions.compliance. Sau đây là các bước để đạt được điều đó.

 • Tải bản trình bày PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một đối tượng của lớp PdfOptions.
 • Đặt thuộc tính PdfOptions.compliance bằng enum export.PdfCompliance.
 • Chuyển đổi PPTX sang PDF bằng phương pháp Presentation.save (string, export.SaveFormat.PDF, PdfOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chỉ định mức độ tuân thủ trong chuyển đổi PPTX sang PDF bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Tạo các tùy chọn PDF
options = slides.export.PdfOptions()

# Đặt sự tuân thủ mong muốn và lưu dưới dạng PDF
options.compliance = slides.export.PdfCompliance.PDF_A1A
pres.save("pres-a1a-compliance.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

options.compliance = slides.export.PdfCompliance.PDF_A1B
pres.save("pres-a1b-compliance.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

options.compliance = slides.export.PdfCompliance.PDF_UA
pres.save("pres-ua-compliance.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

Chuyển đổi PPT sang PDF được bảo vệ bằng mật khẩu bằng Python

Để đảm bảo tính bảo mật của tài liệu, PDF hỗ trợ bảo vệ bằng mật khẩu. Aspose.Slides for Python qua .NET cũng cho phép bạn đặt mật khẩu và chỉ định quyền truy cập cho tài liệu PDF đã chuyển đổi. Sau đây là các bước để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF được bảo vệ bằng mật khẩu.

 • Tải bản trình bày PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một đối tượng của lớp PdfOptions.
 • Đặt mật khẩu bằng thuộc tính PdfOptions.password.
 • Đặt quyền truy cập bằng thuộc tính PdfOptions.accesspermissions.
 • Chuyển đổi PPTX sang PDF bằng phương pháp Presentation.save (string, export.SaveFormat.PDF, PdfOptions).

Mẫu mã sau đây chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX thành tệp PDF được bảo vệ bằng mật khẩu.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Tạo các tùy chọn PDF
options = slides.export.PdfOptions()

# Đặt mật khẩu PDF và quyền truy cập
options.password = "password"
options.access_permissions = slides.export.PdfAccessPermissions.PRINT_DOCUMENT | slides.export.PdfAccessPermissions.HIGH_QUALITY_PRINT

# Lưu PPTX dưới dạng PDF
pres.save("pptx-to-protected-pdf.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF, options)

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng miễn phí Aspose.Slides for Python qua .NET bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PPT hoặc PPTX sang PDF bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh chuyển đổi PowerPoint sang PDF bằng các tùy chọn khác nhau trong Python. Các mẫu mã đã chứng minh cách bao gồm các trang trình bày ẩn, chuyển đổi các trang trình bày cụ thể, chỉ định tuân thủ PDF, đặt mật khẩu và quyền truy cập cho PDF đã chuyển đổi. Bạn có thể khám phá thêm về thư viện thao tác trình bày Python bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

PowerPoint sang PDF trong C#PowerPoint sang PDF trong JavaTạo tệp PowerPoint bằng Python
Chuyển đổi PowerPoint PPT sang HTML bằng PythonTrích xuất hình ảnh từ PowerPoint PPT trong C#Thêm nhận xét vào PowerPoint PPT bằng Python
Khóa hoặc mở khóa bản trình bày PowerPoint bằng PythonTrích xuất hình ảnh từ bản trình bày PowerPoint bằng PythonHợp nhất các bản trình bày PowerPoint bằng Python
Áp dụng Hiệu ứng 3D trong PowerPoint PPT bằng C#Trích xuất văn bản từ tệp PowerPoint bằng PythonThêm chữ ký số vào PowerPoint PPT bằng Python

Mẹo: Bạn muốn dùng thử Công cụ chuyển đổi PowerPoint sang PDF Aspose MIỄN PHÍ.