Chuyển đổi PPT PPTX sang HTML

Các bản trình bày PowerPoint (PPTXPPT) thường được sử dụng để mô tả thông tin cho một số lượng lớn khán giả. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang HTML trong C++. Trường hợp sử dụng này có thể hữu ích khi thông tin được trình bày trong một ứng dụng web, trang web, v.v. Có nhiều biến thể khác nhau của chuyển đổi Trình bày thành HTML, một số trong đó chúng tôi sẽ đề cập ngắn gọn ở đây:

Trình chuyển đổi C++ PowerPoint PPT sang HTML – Tải xuống miễn phí

Tính năng này là một lợi thế cạnh tranh cho Aspose.Slides for C++ API vì tính năng này không khả dụng ngay cả trong Ứng dụng Microsoft PowerPoint. Hơn nữa, các tệp đầu ra được tạo với độ trung thực cao vì nội dung xuất hiện giống như tệp đầu vào. Hãy để chúng tôi cài đặt Aspose.Slides cho API C++ để tiến hành trình diễn chuyển đổi. Bạn có thể dễ dàng tải xuống API từ phần Tải xuống hoặc từ Thư viện NuGet như được giải thích trong ảnh chụp màn hình bên dưới:

Trình bày sang HTML

Sau khi API đã được định cấu hình hoàn hảo, chúng ta có thể khám phá quá trình chuyển đổi PPT sang HTML trong C++.

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang HTML trong C++

Hãy để chúng tôi thảo luận về trường hợp sử dụng quan trọng và được sử dụng thường xuyên nhất khi bạn cần chuyển đổi một Bản trình bày PowerPoint hoàn chỉnh (PPTX/PPT) sang định dạng tệp HTML. Tệp HTML đầu ra sẽ chứa nội dung từ tất cả các trang chiếu trong tệp PPTX nguồn. Bạn cần làm theo các bước sau để chuyển đổi.

 1. Tải tệp PPTX đầu vào dưới dạng bản trình bày
 2. Khởi tạo đối tượng lớp HtmlSaveOptions
 3. Lưu đầu ra HTML trang web

Đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi PPT sang HTML trong C++.

const String outPath = u"../out/ConvertWholePresentationToHTML_out.html";
const String templatePath = u"../templates/AccessSlides.pptx";

//Khởi tạo lớp Trình bày đại diện cho tệp PPTX
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>(templatePath);

SharedPtr<ResponsiveHtmlController> controller = MakeObject<ResponsiveHtmlController>();
	
SharedPtr<HtmlOptions> htmlOptions = MakeObject <HtmlOptions>();
htmlOptions->set_HtmlFormatter((HtmlFormatter::CreateSlideShowFormatter(u"", false)));
pres->Save(outPath, SaveFormat::Html, htmlOptions);

Xuất Slide cụ thể của PPTX dưới dạng HTML trong C++

Một số trang chiếu trong Bản trình bày PowerPoint lớn có thể chứa thông tin cụ thể. Ví dụ: giống như bạn cần một số thông tin từ biểu đồ trên một trang trình bày cụ thể thì bạn có thể chuyển đổi hoặc xuất trang trình bày đó sang HTML. Sau đây là các bước để đạt được các yêu cầu này:

 1. Khởi tạo đối tượng lớp Presentation
 2. Chỉ định HtmlOptions cho chuyển đổi
 3. Lưu tệp HTML đã chuyển đổi

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi một slide PPT cụ thể sang HTML trong C++:

// Đường dẫn đến thư mục tài liệu.
const String outPath = u"../out/";
const String templatePath = u"../templates/AccessSlides.pptx";

//Khởi tạo lớp Trình bày đại diện cho tệp PPTX
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>(templatePath);

SharedPtr<HtmlOptions> htmlOptions = MakeObject<HtmlOptions>();
htmlOptions->set_HtmlFormatter(HtmlFormatter::CreateCustomFormatter(System::MakeObject<CustomFormattingController>()));
  
// Lưu slide thứ hai vào tệp HTML       
pres->Save(outPath + u"Individual Slide" + (2) + u"_out.html", System::MakeArray<int32_t>({ 2 }), SaveFormat::Html, htmlOptions);

C++ Chuyển đổi từng slide PPT thành tệp HTML riêng biệt

Bạn có thể làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi từng trang chiếu của PPT/PPTX thành một tệp HTML riêng biệt.

 1. Tải tệp PPT/PPTX bằng lớp Trình bày
 2. Lặp lại qua từng slide và lưu nó dưới dạng HTML

Dưới đây là đoạn mã cho biết cách chuyển đổi tất cả các trang trình bày PPT thành các tệp HTML riêng lẻ:

// Đường dẫn đến thư mục tài liệu.
const String outPath = u"../out/";
const String templatePath = u"../templates/AccessSlides.pptx";

//Khởi tạo lớp Trình bày đại diện cho tệp PPTX
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>(templatePath);

SharedPtr<HtmlOptions> htmlOptions = MakeObject<HtmlOptions>();
htmlOptions->set_HtmlFormatter(HtmlFormatter::CreateCustomFormatter(System::MakeObject<CustomFormattingController>()));
  
// Lưu từng slide dưới dạng tệp HTML riêng biệt
for (int i = 0; i < pres->get_Slides()->get_Count(); i++)
{
	pres->Save(outPath + u"Individual Slide" + (i + 1) + u"_out.html", System::MakeArray<int32_t>({ i + 1 }), SaveFormat::Html, htmlOptions);
}

Trình chuyển đổi C++ PPTX sang HTML - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi các tệp PPT/PPTX của mình sang HTML mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Chúng ta đã học cách xuất hoặc chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang định dạng HTML trong C++. Các biến thể và khả năng khác nhau của trường hợp sử dụng này, bao gồm cả việc chuyển đổi tất cả các trang trình bày và các trang trình bày cụ thể đã được đề cập bằng các ví dụ. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào thì vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm