Trong các bài thuyết trình, SmartArt được sử dụng để trình bày thông tin dưới dạng trực quan. Thông thường, những người thuyết trình sử dụng SmartArt để làm cho văn bản đơn giản trở nên hấp dẫn hơn. Hơn nữa, nó cũng được sử dụng để tạo sơ đồ luồng, quy trình, mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau, … Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo SmartArt trong bản trình bày PowerPoint lập trình bằng Java.

Java API để tạo SmartArt trong PowerPoint

Để thao tác SmartArt trong bản trình bày PowerPoint, chúng ta sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Đây là một thư viện mạnh mẽ cho phép tạo và thao tác các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice từ đầu. Bạn có thể cài đặt API bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau hoặc tải xuống JAR của nó.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Tạo Hình dạng SmartArt trong PowerPoint bằng Java

Aspose.Slides for Java giúp bạn dễ dàng tạo các hình dạng SmartArt trong bản trình bày. Hãy tạo một hình dạng SmartArt đơn giản từ đầu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo hình SmartArt trong bản trình bày PowerPoint.

// Tạo bản trình bày hoặc tải bản trình bày hiện có
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Nhận trang trình bày đầu tiên
  ISlide slide = pres.getSlides().get_Item(0);
  
  // Thêm hình dạng SmartArt
  ISmartArt smart = slide.getShapes().addSmartArt(0, 0, 400, 400, SmartArtLayoutType.BasicBlockList);
  
  // Lưu bản trình bày
  pres.save("SimpleSmartArt.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy đầu ra của mẫu mã trên.

Truy cập Hình dạng SmartArt trong Bản trình bày PowerPoint

Bạn cũng có thể truy cập các hình SmartArt trong các bản trình bày PowerPoint hiện có và cập nhật chúng động. Sau đây là các bước để truy cập các hình SmartArt trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

 • Đầu tiên, tạo bản trình bày mới hoặc tải bản trình bày hiện có bằng lớp Trình bày.
 • Sau đó, lấy tham chiếu của trang trình bày mong muốn vào đối tượng ISlide.
 • Lặp qua các hình dạng trong trang chiếu bằng bộ sưu tập ISlide.getShapes().
 • Nếu hình dạng thuộc loại ISmartArt, thì lấy tham chiếu của nó vào một đối tượng ISmartArt.
 • Nếu được yêu cầu, hãy lọc các hình dạng SmartArt của một bố cục cụ thể bằng cách sử dụng ISmartArt.getLayout().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách truy cập hình dạng SmartArt trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("AccessSmartArtShape.pptx");
try {
  // Duyệt qua mọi hình dạng bên trong trang trình bày đầu tiên
  for (IShape shape : pres.getSlides().get_Item(0).getShapes())
  {
    // Kiểm tra xem hình dạng có thuộc loại SmartArt không
    if (shape instanceof ISmartArt)
    {
      // Đánh máy hình dạng sang SmartArtEx
      ISmartArt smart = (ISmartArt) shape;

      // Kiểm tra Bố cục SmartArt
      if (smart.getLayout() == SmartArtLayoutType.BasicBlockList)
      {
        System.out.println("Do some thing here....");
      }
    }
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Thay đổi kiểu của SmartArt Shape bằng Java

Bạn cũng có thể sửa đổi kiểu của các hình SmartArt bằng cách sử dụng Aspose.Slides. Các bước sau đây trình bày cách truy cập các hình SmartArt trong bản trình bày PowerPoint và thay đổi kiểu của chúng bằng Java.

 • Trước tiên, hãy tạo một bản trình bày mới hoặc tải một bản trình bày hiện có bằng cách sử dụng lớp Trình bày.
 • Sau đó, lấy tham chiếu của trang trình bày mong muốn vào đối tượng ISlide.
 • Lặp qua các hình dạng trong trang chiếu bằng bộ sưu tập ISlide.getShapes().
 • Nếu hình dạng thuộc loại ISmartArt, thì lấy tham chiếu của nó vào một đối tượng ISmartArt.
 • Thay đổi kiểu mong muốn, tức là ColorStyle, QuickStyle, v.v.
 • Cuối cùng, lưu bản trình bày đã cập nhật bằng phương pháp Presentation.save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thay đổi kiểu của các hình SmartArt trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("SimpleSmartArt.pptx");
try {
  // Nhận trang trình bày đầu tiên
  ISlide slide = pres.getSlides().get_Item(0);
  
  // Duyệt qua mọi hình dạng bên trong trang trình bày đầu tiên
  for (IShape shape : slide.getShapes()) 
  {
    // Kiểm tra xem hình dạng có thuộc loại SmartArt không
    if (shape instanceof ISmartArt) 
    {
      // Đánh máy hình dạng sang SmartArtEx
      ISmartArt smart = (ISmartArt) shape;
  
      // Kiểm tra kiểu SmartArt
      if (smart.getQuickStyle() == SmartArtQuickStyleType.SimpleFill) {
        // Thay đổi kiểu SmartArt
        smart.setQuickStyle(SmartArtQuickStyleType.Cartoon);
      }
     
      // Kiểm tra loại màu SmartArt
      if (smart.getColorStyle() == SmartArtColorType.ColoredFillAccent1) {
        // Thay đổi loại màu SmartArt
        smart.setColorStyle(SmartArtColorType.ColorfulAccentColors);
      }
    }
  }
  // Lưu bản trình bày
  pres.save("ChangeSmartArtStyle.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Sử dụng Aspose.Slides for Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách tạo SmartArt trong bản trình bày PowerPoint bằng Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách truy cập các hình SmartArt và thay đổi kiểu của chúng theo lập trình. Bạn có thể khám phá tài liệu để tìm hiểu thêm về Aspose.Slides for Java. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm