Tạo hình thu nhỏ PPTX trong Java

Hình thu nhỏ là phiên bản có kích thước nhỏ của hình ảnh lớn hơn giúp bạn xem hoặc cuộn qua danh sách hình ảnh dễ dàng hơn. MS PowerPoint cũng sử dụng hình thu nhỏ cho bản trình bày để xem qua nội dung và điều hướng đến một trang chiếu cụ thể. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo hình thu nhỏ của PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng Java. Bạn có thể sử dụng tính năng này trong các tình huống chẳng hạn như khi tạo trình xem PowerPoint dựa trên máy tính hoặc web của bạn.

API Java để tạo hình thu nhỏ cho PowerPoint PPTX / PPT

Để tạo hình thu nhỏ cho bản trình bày PPTX hoặc PPT, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Nó là một API giàu tính năng để tạo, thao tác và chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Tạo hình thu nhỏ cho PPTX hoặc PPT bằng Java

Sau đây là các bước để tạo hình thu nhỏ của bản trình bày PPTX bằng Java.

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Presentation để tải bản trình bày.
 2. Lặp qua từng ISlide trong bộ sưu tập Presentation.getSlides().
 3. Tạo hình ảnh của từng trang chiếu bằng phương thức ISlide.getThumbnail (1f, 1f) và lấy tham chiếu của hình ảnh vào đối tượng BufferedImage.
 4. Tạo Tệp mới cho hình ảnh đầu ra.
 5. Cuối cùng, lưu hình ảnh bằng phương thức ImageIO.write (BufferedImage, String, File).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo hình thu nhỏ của bản trình bày PPTX bằng Java.

// Tải bản trình bày PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Lặp lại các trang trình bày trong bản trình bày
for (ISlide sld : presentation.getSlides()) {
 
	// Tạo hình ảnh tỷ lệ đầy đủ của trang trình bày
	BufferedImage bi = sld.getThumbnail(1f, 1f);

	// Tạo một tệp mới để lưu hình ảnh
	File outputfile = new File("Slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");

	// Lưu hình ảnh
	ImageIO.write(bi, "png", outputfile);
}

Tạo hình thu nhỏ với thứ nguyên do người dùng xác định

Bạn cũng có thể chỉ định kích thước của riêng mình cho các hình ảnh thu nhỏ bằng cách sử dụng chiều cao và chiều rộng của các trang trình bày. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Presentation để tải bản trình bày.
 2. Xác định kích thước của hình ảnh PNG kết quả.
 3. Lặp qua từng ISlide trong bộ sưu tập Presentation.getSlides().
 4. Tạo hình ảnh của từng trang chiếu bằng phương thức ISlide.getThumbnail (float ScaleX, float ScaleY) và lấy tham chiếu của hình ảnh vào đối tượng BufferedImage.
 5. Tạo Tập tin mới cho hình ảnh đầu ra.
 6. Cuối cùng, lưu hình ảnh bằng phương thức ImageIO.write (BufferedImage, String, File).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo hình thu nhỏ của PPTX với kích thước tùy chỉnh.

// Tải bản trình bày PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Thứ nguyên do người dùng xác định
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// Nhận giá trị theo tỷ lệ của X và Y
float ScaleX = (float) (1.0 / presentation.getSlideSize().getSize().getWidth()) * desiredX;
float ScaleY = (float) (1.0 / presentation.getSlideSize().getSize().getHeight()) * desiredY;

// Lặp lại các trang trình bày trong bản trình bày
for (ISlide sld : presentation.getSlides()) {
 
	// Tạo hình ảnh tỷ lệ đầy đủ của trang trình bày
	BufferedImage bi = sld.getThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// Tạo một tệp mới để lưu hình ảnh
	File outputfile = new File("Slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");

	// Lưu hình ảnh
	ImageIO.write(bi, "png", outputfile);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo hình thu nhỏ của PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tạo hình thu nhỏ với kích thước do người dùng xác định. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm