Bảo vệ thông tin kỹ thuật số luôn là một khía cạnh quan trọng của thế giới mạng. Nhiều cách thức và công nghệ khác nhau đã được nghĩ ra để bảo mật nội dung kỹ thuật số khỏi những người dùng trái phép. Theo đó, bài đăng trên blog này nhắm mục tiêu rõ ràng đến tính bảo mật của tệp MS PowerPoint và cung cấp cho bạn các cách khác nhau để bảo mật tài liệu PPTX. Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách bảo vệ các tệp PowerPoint PPTX bằng mật khẩu hoặc chữ ký điện tử bằng C#.

API C# để bảo vệ PowerPoint PPT - Tải xuống miễn phí

Aspose.Slides for .NET là một API quản lý tệp PowerPoint cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xử lý các tệp PPT và PPTX từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Hơn nữa, API cho phép bạn bảo mật các bản trình bày PowerPoint bằng mật khẩu cũng như chữ ký điện tử. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó trong ứng dụng .NET của mình bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Mật khẩu bảo vệ PowerPoint PPTX trong C#

Sau đây là các bước để bảo vệ bản trình bày PowerPoint PPTX bằng mật khẩu.

Mẫu mã sau đây cho biết cách bảo vệ PPTX bằng mật khẩu bằng C#.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho tệp trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Bảo vệ bằng mật khẩu
  pres.ProtectionManager.Encrypt("password");

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("protected-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Thêm chữ ký số vào PPT trong C#

Chữ ký số là một cách phổ biến để bảo mật thông tin kỹ thuật số với sự trợ giúp của các chứng chỉ. Bản trình bày MS PowerPoint cũng hỗ trợ chữ ký điện tử để bảo vệ nội dung. Sau đây là các bước để ký điện tử tệp PPTX bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho biết cách thêm chữ ký điện tử trong PowerPoint PPT bằng C#.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho tệp trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Tạo đối tượng Chữ ký số với tệp PFX và mật khẩu PFX 
  DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", @"testpass1");

  // Nhận xét chữ ký số mới
  signature.Comments = "Aspose.Slides digital signing test.";

  // Thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày
  pres.DigitalSignatures.Add(signature);

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("signed-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Xác minh tệp PowerPoint được ký điện tử bằng C#

Aspose.Slides for .NET cũng cho phép bạn xác minh xem bản trình bày có được ký điện tử hay không. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra xem tài liệu có bị giả mạo hoặc sửa đổi hay không. Sau đây là các bước để thực hiện xác minh.

Mẫu mã sau đây cho biết cách xác minh chữ ký điện tử trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho tệp trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Kiểm tra xem bản trình bày có chữ ký số không
  if (pres.DigitalSignatures.Count > 0)
  {
    bool allSignaturesAreValid = true;

    Console.WriteLine("Signatures used to sign the presentation: ");

    // Kiểm tra xem tất cả các chữ ký điện tử có hợp lệ không
    foreach (DigitalSignature signature in pres.DigitalSignatures)
    {
      Console.WriteLine(signature.Certificate.SubjectName.Name + ", "
          + signature.SignTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + (signature.IsValid ? "VALID" : "INVALID"));
      allSignaturesAreValid &= signature.IsValid;
    }

    if (allSignaturesAreValid)
      Console.WriteLine("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
    else
      Console.WriteLine("Presentation has been modified since signing.");
  }
}

API C# để thêm chữ ký số trong PPT - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách bảo vệ tệp PowerPoint bằng các phương pháp khác nhau. Ngoài ra, hướng dẫn từng bước và mẫu mã đã chỉ ra cách bảo mật tệp PPTX bằng mật khẩu hoặc chữ ký điện tử trong C#. Bạn có thể khám phá thêm về các tính năng bảo mật do Aspose.Slides cung cấp cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm