Bảo vệ tệp PowerPoint Java

Thông tin kỹ thuật số luôn tiềm ẩn các mối đe dọa bị giả mạo, giả mạo hoặc sử dụng sai mục đích bởi những người sử dụng trái phép. Do đó, các biện pháp bảo mật khác nhau được thực hiện để bảo vệ thông tin. Theo đó, bài viết này nhắm mục tiêu bảo vệ các bản trình bày MS PowerPoint PPTX / PPT theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách bảo vệ các slide PowerPoint PPT trong Java. Chúng tôi cũng sẽ trình bày cách bảo vệ PPT bằng mật khẩu hoặc chữ ký số trong Java.

Java API để bảo vệ PowerPoint PPT - Tải xuống miễn phí

Để bảo vệ PowerPoint PPT, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Nó là một API mạnh mẽ và giàu tính năng để tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp PowerPoint. Hơn nữa, nó cho phép bạn bảo vệ các bản trình bày PowerPoint PPTX / PPT bằng mật khẩu hoặc chữ ký số. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó qua Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.1</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Bảo vệ PowerPoint PPT bằng Mật khẩu trong Java

Sau đây là các bước để bảo vệ tệp PowerPoint PPTX bằng mật khẩu sử dụng Aspose.Slides for Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách bảo vệ PowerPoint PPTX trong Java.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Bảo vệ PPTX bằng mật khẩu
presentation.getProtectionManager().encrypt("password");

// Lưu PPTX
presentation.save("protected-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Thêm chữ ký điện tử trong PowerPoint PPT trong Java

Bạn cũng có thể ký điện tử các bản trình bày PowerPoint PPTX để đảm bảo tính xác thực của nội dung. Sau đây là các bước để thêm chữ ký điện tử vào tệp PPTX trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách ký điện tử PPT trong Java.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Tạo đối tượng Chữ ký số bằng tệp PFX và mật khẩu PFX
DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", "testpass1");

// Nhận xét chữ ký điện tử mới
signature.setComments("Aspose.Slides digital signing test.");

// Thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày
presentation.getDigitalSignatures().add(signature);

// Lưu PPTX
presentation.save("protected-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Xác minh PPT PowerPoint được ký kỹ thuật số trong Java

Ngoài việc thêm chữ ký điện tử, bạn cũng có thể xác minh các chữ ký hiện có trong bản trình bày PowerPoint. Sau đây là các bước để xác minh chữ ký điện tử trong tệp PPTX.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xác minh chữ ký điện tử trong tệp PowerPoint PPTX bằng Java.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Kiểm tra xem có chữ ký điện tử không
if (presentation.getDigitalSignatures().size() > 0) {
	boolean allSignaturesAreValid = true;

 // Lặp qua chữ ký điện tử
	for (IDigitalSignature signature : presentation.getDigitalSignatures()) {
		System.out.println(
				signature.getSignTime().toString() + " -- " + (signature.isValid() ? "VALID" : "INVALID"));
		allSignaturesAreValid &= signature.isValid();
	}

	if (allSignaturesAreValid)
		System.out.println("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
	else
		System.out.println("Presentation has been modified since signing.");
}

// Lưu PPTX
presentation.save("protected-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Java API để bảo vệ PPTX - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để bảo vệ PowerPoint PPT mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách bảo vệ MS PowerPoint PPT trong Java. Đặc biệt, bạn đã thấy cách ký số hoặc bảo vệ bằng mật khẩu các slide PPT / PPTX trong Java. Hơn nữa, bạn có thể khám phá thêm về API thao tác trình bày Java bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm