Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách đặt nền của các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint theo chương trình bằng C#. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thiết lập nền của các slide thông thường cũng như master của slide.

API C# để đặt nền trang trình bày trong PowerPoint

Để đặt hoặc thay đổi nền của trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. API được thiết kế để tạo, thao tác và chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Đặt Màu nền của Trang trình bày Bình thường trong C#

Sau đây là các bước để đặt màu nền của các trang chiếu bình thường trong bản trình bày PowerPoint sử dụng C#.

 • Đầu tiên, tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 • Sau đó, đặt nền của trang trình bày mong muốn bằng cách chỉ định chỉ mục của nó bằng thuộc tính Nền, ví dụ: loại nền, màu, kiểu tô, v.v.
 • Cuối cùng, lưu bản trình bày đã cập nhật bằng phương pháp Presentation.Save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt nền của một trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint.

// Khởi tạo lớp Bản trình bày đại diện cho tệp bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Đặt màu nền của ISlide đầu tiên thành Xanh lam
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.Blue;
  
  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("ContentBG_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của slide trước khi thiết lập nền.

Thuyết trình Powerpoint

Sau đây là slide PowerPoint sau khi thiết lập nền.

Đặt nền của trang trình bày trong C#

Đặt màu nền của trang trình bày chính trong C#

Bạn cũng có thể đặt nền của trang chiếu cái sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trang chiếu trong bản trình bày. Sau đây là các bước để thay đổi màu nền của trang chiếu chính.

Mẫu mã sau đây cho biết cách thay đổi nền của trang chiếu chính trong PowerPoint.

// Khởi tạo lớp Bản trình bày đại diện cho tệp bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Đặt màu nền của Master ISlide thành Forest Green
  pres.Masters[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Masters[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  pres.Masters[0].Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.ForestGreen;

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("SetSlideBackgroundMaster_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Đặt Màu nền Gradient của Trang trình bày

Bạn cũng có thể đặt màu nền gradient của các trang trình bày bằng cách sử dụng Aspose.Slides for .NET, như được trình bày trong các bước bên dưới.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt màu nền gradient của các trang chiếu trong PowerPoint.

// Khởi tạo lớp Bản trình bày đại diện cho tệp bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Áp dụng hiệu ứng Gradiant cho nền
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Gradient;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.GradientFormat.TileFlip = TileFlip.FlipBoth;

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("ContentBG_Grad_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy nền gradient của trang chiếu.

Đặt nền Gradient của Slide trong C#

Đặt Hình ảnh làm Nền Trang chiếu bằng C#

Sau đây là các bước để đặt hình ảnh làm nền trang chiếu bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho biết cách đặt hình ảnh làm nền của các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint.

// Khởi tạo lớp Bản trình bày đại diện cho tệp bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("SetImageAsBackground.pptx"))
{

  // Đặt nền bằng Hình ảnh
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Picture;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.PictureFillFormat.PictureFillMode = PictureFillMode.Stretch;

  // Đặt hình ảnh
  System.Drawing.Image img = (System.Drawing.Image)new Bitmap(dataDir + "Tulips.jpg");

  // Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập hình ảnh của bản trình bày
  IPPImage imgx = pres.Images.AddImage(img);

  pres.Slides[0].Background.FillFormat.PictureFillFormat.Picture.Image = imgx;

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("ContentBG_Img_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách đặt nền của trang chiếu trong PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách đặt gradient hoặc nền hình ảnh của các bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides dành cho .NET. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm