Thêm hoặc loại bỏ siêu liên kết khỏi PowerPoint PPT trong C#

Các siêu liên kết trong tài liệu được sử dụng để điều hướng từ vị trí này đến vị trí khác. Nói chung, trong các bản trình bày PowerPoint, chúng được sử dụng để chèn URL của các trang web. Bạn có thể tạo một siêu liên kết của văn bản, hình ảnh, hình dạng hoặc một phần tử phương tiện trong các trang chiếu PowerPoint PPT. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm siêu liên kết vào PowerPoint PPT / PPTX trong C#. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách xóa siêu liên kết khỏi các slide PPT theo chương trình.

Để làm việc với siêu liên kết trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Đây là một API phổ biến được sử dụng để tạo và sửa đổi các bản trình bày PPT / PPTX. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi các bài thuyết trình sang các định dạng phổ biến khác. Bạn có thể tải xuống DLL của nó hoặc cài đặt nó từ NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

Bạn có thể thêm các loại siêu liên kết khác nhau trong bản trình bày PowerPoint bằng Aspose.Slides for .NET. Siêu liên kết có thể là một phần tử văn bản, hình ảnh, hình dạng, âm thanh hoặc video. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm tất cả các siêu liên kết này trong bản trình bày PPT / PPTX.

Sau đây là các bước để thêm siêu kết nối văn bản trong PowerPoint PPT / PPTX trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm siêu kết nối văn bản trong PowerPoint PPTX bằng C#.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Tạo hình dạng tự động cho văn bản
  IAutoShape shape1 = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100, 100, 600, 50, false);

  // Đặt văn bản
  shape1.AddTextFrame("Aspose: File Format APIs");

  // Đặt siêu liên kết
  shape1.TextFrame.Paragraphs[0].Portions[0].PortionFormat.HyperlinkClick = new Hyperlink("https://www.aspose.com/");
  shape1.TextFrame.Paragraphs[0].Portions[0].PortionFormat.HyperlinkClick.Tooltip = "More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs";
  shape1.TextFrame.Paragraphs[0].Portions[0].PortionFormat.FontHeight = 32;

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("text-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Các bước sau minh họa cách chèn siêu kết nối hình dạng trong bản trình bày PowerPoint trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo siêu kết nối hình dạng trong PowerPoint bằng C#.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Tạo hình dạng tự động
  IShape shape = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100, 100, 600, 50);

  // Tạo siêu liên kết
  shape.HyperlinkClick = new Hyperlink("https://www.aspose.com/");
  shape.HyperlinkClick.Tooltip = "More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs";

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("shape-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Sau đây là các bước để chèn siêu kết nối hình ảnh trong PowerPoint PPT trong C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo siêu kết nối của hình ảnh trong PowerPoint bằng C#.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Thêm hình ảnh vào bản trình bày
  IPPImage image = presentation.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.png"));

  // Tạo khung ảnh trên trang chiếu 1 dựa trên hình ảnh đã thêm trước đó
  IPictureFrame pictureFrame = presentation.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100, image);

  // Tạo siêu liên kết
  pictureFrame.HyperlinkClick = new Hyperlink("https://www.aspose.com/");
  pictureFrame.HyperlinkClick.Tooltip = "More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs";

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("image-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Bạn có thể thêm siêu kết nối âm thanh vào PowerPoint PPT / PPTX bằng cách làm theo các bước bên dưới:

Đoạn mã sau minh họa cách thêm siêu kết nối âm thanh trong PowerPoint trong C#:

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Chèn âm thanh
  IAudio audio = presentation.Audios.AddAudio(File.ReadAllBytes("audio.mp3"));
  IAudioFrame audioFrame = presentation.Slides[0].Shapes.AddAudioFrameEmbedded(10, 10, 100, 100, audio);

  // Tạo siêu liên kết
  audioFrame.HyperlinkClick = new Hyperlink("https://www.aspose.com/");
  audioFrame.HyperlinkClick.Tooltip = "More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs";

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("audio-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Để thêm siêu kết nối video vào PowerPoint PPT / PPTX, hãy làm theo các bước bên dưới:

Đoạn mã sau minh họa cách thêm siêu kết nối video trong PowerPoint trong C#:

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Chèn video
  IVideo video = presentation.Videos.AddVideo(File.ReadAllBytes("wildlife.mp4"));
  IVideoFrame videoFrame = presentation.Slides[0].Shapes.AddVideoFrame(10, 10, 100, 100, video);

  // Tạo siêu liên kết
  videoFrame.HyperlinkClick = new Hyperlink("https://www.aspose.com/");
  videoFrame.HyperlinkClick.Tooltip = "More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs";

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("video-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày cách xóa các siêu liên kết khỏi trang chiếu PowerPoint. Các siêu liên kết này có thể thuộc bất kỳ loại nào mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa siêu liên kết khỏi một trang chiếu trong PowerPoint PPT trong C#.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("text-hyperlink.pptx"))
{
  // Tham khảo slide
  ISlide slide = presentation.Slides[0];

  // Lặp qua hình dạng
  foreach (IShape shape in slide.Shapes)
  {
    // Xóa siêu liên kết nếu nó được áp dụng cho hình dạng
    shape.HyperlinkManager.RemoveHyperlinkClick();

    // Tiến hành xóa siêu liên kết khỏi văn bản
    IAutoShape autoShape = shape as IAutoShape;
    if (autoShape != null)
    {
      foreach (IParagraph paragraph in autoShape.TextFrame.Paragraphs)
      {
        foreach (IPortion portion in paragraph.Portions)
        {
          portion.PortionFormat.HyperlinkManager.RemoveHyperlinkClick();
        }
      }
    }
  }

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("remove-hyperlinks.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Nhận giấy phép miễn phí

Sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hoặc xóa siêu liên kết trong PowerPoint PPT trong C#. Hơn nữa, chúng tôi đã trình bày cách tạo siêu liên kết của các phần tử văn bản, hình ảnh, hình dạng, âm thanh và video. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for .NET bằng cách truy cập tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm