Thêm hoặc loại bỏ siêu liên kết khỏi PowerPoint PPT trong Java

Trong các trường hợp khác nhau, chúng tôi phải chèn các siêu liên kết trong bản trình bày PowerPoint, chẳng hạn như để cung cấp URL của một trang web. Bạn có thể tạo một siêu liên kết của văn bản, hình ảnh, hình dạng hoặc một phần tử phương tiện trong các trang chiếu PowerPoint PPT. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm siêu liên kết vào PowerPoint PPT / PPTX trong Java. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ thảo luận về cách xóa siêu liên kết khỏi các slide PPT theo chương trình.

Để chèn hoặc xóa siêu liên kết trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. API cung cấp một loạt các tính năng để tạo và thao tác các bản trình bày PPT / PPTX một cách liền mạch. Ngoài ra, nó cho phép bạn chuyển đổi các bài thuyết trình sang các định dạng tài liệu hoặc hình ảnh khác. Bạn có thể tải xuống JAR của nó hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Siêu kết nối trong bản trình bày PowerPoint có thể được thêm vào phần tử văn bản, hình ảnh, hình dạng, âm thanh hoặc video. Các phần sau đây trình bày cách thêm siêu liên kết vào các phần tử này trong bản trình bày PPT / PPTX sử dụng Java.

Sau đây là các bước để thêm siêu kết nối văn bản trong PowerPoint PPT / PPTX trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm siêu kết nối văn bản trong PowerPoint PPTX bằng Java.

// Tạo bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Thêm hình dạng tự động
	IAutoShape shape = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100,
			100, 600, 50, false);
	
	// Thêm siêu liên kết
	shape.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	shape.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Lưu bản trình bày
	presentation.save("add-text-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Các bước sau đây trình bày cách chèn siêu kết nối hình dạng trong bản trình bày PowerPoint trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo siêu kết nối hình dạng trong PowerPoint bằng Java.

// Tạo bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Thêm hình dạng tự động
	IAutoShape shape1 = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100,
			100, 600, 50, false);
	// Đặt văn bản
	shape1.addTextFrame("Aspose: File Format APIs");

	// Nhận định dạng của phần văn bản
	IPortionFormat portionFormat = shape1.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0)
			.getPortionFormat();
	
	// Thêm siêu liên kết
	portionFormat.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	portionFormat.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");
	portionFormat.setFontHeight(32);

	// Lưu bản trình bày
	presentation.save("add-shape-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Sau đây là các bước để chèn một siêu kết nối hình ảnh trong PowerPoint PPT trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo siêu liên kết của hình ảnh trong PowerPoint bằng Java.

// Tạo bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Thêm hình ảnh vào bản trình bày
	IPPImage image = presentation.getImages().addImage(Files.readAllBytes(Paths.get("image.png")));
	
	// Tạo khung ảnh trên trang chiếu 1 dựa trên hình ảnh đã thêm trước đó
	IPictureFrame pictureFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100, image);

	// Tạo siêu liên kết
	pictureFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	pictureFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Lưu bản trình bày
	presentation.save("add-image-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Bạn có thể thêm siêu kết nối âm thanh vào PowerPoint PPT / PPTX bằng cách làm theo các bước bên dưới:

Đoạn mã sau trình bày cách thêm siêu kết nối âm thanh trong PowerPoint trong Java.

// Tạo bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Thêm phần tử âm thanh
	IAudio audio = presentation.getAudios().addAudio(Files.readAllBytes(Paths.get("audio.mp3")));
	IAudioFrame audioFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAudioFrameEmbedded(10, 10, 100, 100, audio);

	// Tạo siêu liên kết
	audioFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	audioFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Lưu bản trình bày
	presentation.save("add-audio-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Để thêm siêu kết nối video vào PowerPoint PPT / PPTX, hãy làm theo các bước bên dưới:

Đoạn mã sau trình bày cách thêm siêu kết nối video trong PowerPoint trong Java:

// Tạo bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Thêm video
	IVideo video = presentation.getVideos().addVideo(Files.readAllBytes(Paths.get("video.avi")));
	IVideoFrame videoFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addVideoFrame(10, 10, 100, 100, video);

	// Tạo siêu liên kết
	videoFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	videoFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Lưu bản trình bày
	presentation.save("add-video-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày cách xóa các siêu liên kết khỏi trang chiếu PowerPoint. Các siêu liên kết này có thể thuộc bất kỳ loại nào mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách loại bỏ các siêu liên kết khỏi một trang chiếu trong PowerPoint PPT trong Java.

// Tải bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
	// Xóa siêu liên kết khỏi văn bản
	ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);
	for (IShape shape : slide.getShapes())
	{
		// Truyền tới IAutoShape
		IAutoShape autoShape = (IAutoShape)shape;
		if (autoShape != null)
		{
			// Lặp qua các đoạn văn
			for (IParagraph paragraph : autoShape.getTextFrame().getParagraphs())
			{
				// Lặp qua các phần văn bản
				for (IPortion portion : paragraph.getPortions())
				{
					portion.getPortionFormat().getHyperlinkManager().removeHyperlinkClick();
				}
			}
		}
	}
	
	// Xóa siêu liên kết khỏi hình dạng
	for (IShape shape : slide.getShapes())
	{
		shape.getHyperlinkManager().removeHyperlinkClick();
	}

	// Lưu bản trình bày
	presentation.save("remove-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Nhận giấy phép miễn phí

Sử dụng Aspose.Slides for Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hoặc xóa siêu liên kết trong PowerPoint PPT trong Java. Đặc biệt, bạn đã thấy cách tạo siêu liên kết của các phần tử văn bản, hình ảnh, hình dạng, âm thanh và video. Ngoài ra, chúng tôi đã trình bày cách loại bỏ văn bản hoặc định hình siêu liên kết một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for Java bằng cách truy cập tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm