làm việc với ghi chú slide powerpoint trong java

Ghi chú trang chiếu được sử dụng để thêm thông tin bổ sung làm tài liệu tham khảo trong bản trình bày. Người thuyết trình thêm những ghi chú này để nhớ lại những điểm thiết yếu liên quan đến bài thuyết trình của họ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thao tác lập trình các ghi chú slide trong bản trình bày. Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách đọc, thêm và loại bỏ ghi chú slide trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Java API để làm việc với PowerPoint Slide Notes

Để làm việc với các ghi chú trang trình bày, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Đọc ghi chú trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint bằng Java

Sau đây là các bước để đọc ghi chú slide trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đọc ghi chú trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

// Tải tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Truy cập trình quản lý trang trình bày ghi chú
INotesSlideManager mgr = presentation.getSlides().get_Item(0).getNotesSlideManager();

// Đọc ghi chú trang trình bày
INotesSlide note = mgr.getNotesSlide();
System.out.println(note.getNotesTextFrame().getText());

Thêm Ghi chú Trang chiếu vào Bản trình bày PowerPoint bằng Java

Sau đây là các bước để thêm ghi chú trang chiếu vào bản trình bày PowerPoint bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm ghi chú trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

// Tải tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Truy cập trình quản lý trang trình bày ghi chú
INotesSlideManager mgr = presentation.getSlides().get_Item(0).getNotesSlideManager();

// Thêm văn bản vào ghi chú
INotesSlide note = mgr.getNotesSlide();
note.getNotesTextFrame().setText("new slide note");

// Lưu bản trình bày đã cập nhật
presentation.save("added-slide-notes.pptx", SaveFormat.Pptx);

Loại bỏ ghi chú trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint

Sau đây là các bước để loại bỏ ghi chú trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa ghi chú trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

// Truy cập trình quản lý trang trình bày ghi chú
Presentation pres = new Presentation("presWithNotes.pptx");

// Xóa ghi chú của trang trình bày đầu tiên
INotesSlideManager mgr = pres.getSlides().get_Item(0).getNotesSlideManager();
mgr.removeNotesSlide();

// Lưu bản trình bày đã cập nhật
pres.save("test.pptx", SaveFormat.Pptx);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách làm việc với ghi chú trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java. Hướng dẫn từng bước và các mẫu mã đã chỉ ra cách đọc, thêm hoặc xóa ghi chú trang trình bày. Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm về API bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm