add remove powerpoint vba Java

Macro VBA được sử dụng để thực hiện các tác vụ lặp lại, tạo biểu đồ và biểu mẫu, v.v. trong bản trình bày PowerPoint. Trong khi làm việc với các bản trình bày theo chương trình, bạn có thể cần phải thao tác các macro VBA. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm, trích xuất hoặc loại bỏ macro VBA trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Java API cho PowerPoint VBA Macro

Để làm việc với macro VBA trong bản trình bày, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo hoặc thao tác các bản trình bày PowerPoint từ bên trong các ứng dụng Java của mình. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Thêm Macro VBA trong Bản trình bày PowerPoint bằng Java

Sau đây là các bước để thêm macro VBA trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm macro VBA trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

// Khởi tạo bản trình bày
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Tạo dự án VBA mới
  pres.setVbaProject(new VbaProject());
  
  // Thêm mô-đun trống vào dự án VBA
  IVbaModule module = pres.getVbaProject().getModules().addEmptyModule("Module");
  
  // Đặt mã nguồn mô-đun
  module.setSourceCode("Sub Test(oShape As Shape)MsgBox Test End Sub");
  
  // Tạo tham chiếu đến<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference = new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");
  
  // Tạo tham chiếu đến Office
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference = new VbaReferenceOleTypeLib("Office",
      "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");
  
  // Thêm tham chiếu đến dự án VBA
  pres.getVbaProject().getReferences().add(stdoleReference);
  pres.getVbaProject().getReferences().add(officeReference);
  
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Trích xuất Macro VBA từ PowerPoint bằng Java

Sau đây là các bước để trích xuất macro VBA từ bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách trích xuất macro PowerPoint VBA.

// Tải bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  if (pres.getVbaProject() != null) // check if Presentation contains VBA Project
  {
    // Lặp qua các mô-đun VBA
    for (IVbaModule module : pres.getVbaProject().getModules())
    {
      System.out.println(module.getName());
      System.out.println(module.getSourceCode());
    }
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Loại bỏ các Macro PowerPoint VBA

Bạn cũng có thể xóa một macro VBA cụ thể khỏi PowerPoint bằng cách sử dụng chỉ mục của nó trong dự án VBA. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho biết cách loại bỏ macro PowerPoint VBA.

// Tải bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  // Truy cập mô-đun Vba và xóa
  pres.getVbaProject().getModules().remove(pres.getVbaProject().getModules().get_Item(0));
  
  // Lưu bản trình bày
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách làm việc với macro PowerPoint VBA bằng Java. Đặc biệt, bạn đã thấy cách thêm, trích xuất và loại bỏ macro VBA trong bản trình bày PowerPoint. Để khám phá các tính năng khác của API, bạn có thể tham khảo tài liệu. Hơn nữa, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn thông qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể muốn thử Aspose công cụ xóa macro VBA trực tuyến.