RGB CMYK Màu C#

Mô hình màu RGB là mô hình màu cộng trong khi CMYK là mô hình màu trừ còn được gọi là màu xử lý. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi màu RGB sang không gian màu CMYK hoặc CMYK sang mô hình màu RGB. Phù hợp với các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi RGB sang CMYK và CMYK sang RGB theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi không gian màu RGB và CMYK - Cấu hình API C#

Aspose.SVG cho .NET hỗ trợ phân tích cú pháp hoặc chuyển đổi các không gian màu khác nhau như HSV, CMYK, RGB, v.v. Chỉ cần truy cập API bằng cách tải xuống tệp DLL tham chiếu của nó từ phần Tải xuống hoặc sử dụng Lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Chuyển đổi mã màu RGB sang CMYK trong C#

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi mã màu RGB sang định dạng CMYK:

  1. Phân tích cú pháp giá trị màu RGB.
  2. Chuyển đổi mô hình màu RGB sang CMYK.
  3. In mã màu CMYK đầu ra.

Mẫu mã sau đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi không gian màu RGB sang CMYK theo lập trình trong C#:

// Phân tích cú pháp màu RGB
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(222, 180, 135);

// Chuyển đổi RGB sang CMYK
var cmykColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Cmyk);

// In kết quả vào bảng điều khiển
Console.WriteLine("CMYK: " + cmykColor.ToString());

Chuyển đổi mã màu CMYK sang RGB trong C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mã màu CMYK sang định dạng RGB bằng các bước sau:

  1. Phân tích cú pháp mã màu CMYK đầu vào.
  2. Chuyển đổi màu CMYK sang định dạng màu RGB.
  3. In các giá trị màu đã chuyển đổi.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi mã màu CMYK sang không gian màu RGB theo chương trình trong C#:

// Phân tích cú pháp màu CMYK
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromCmyk(0, (float)0.189, (float)0.392, (float)0.129);

// Chuyển đổi CMYK sang RGB
var rgbColor = color.Convert(Aspose.Svg.Drawing.ColorModel.Rgb);

// In kết quả vào bảng điều khiển
Console.WriteLine("RGB: " + rgbColor.ToString());

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API ở mức đầy đủ của nó.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách chuyển đổi mã màu RGB sang giá trị màu CMYK, cũng như cách chuyển đổi giá trị màu CMYK sang định dạng RGB theo chương trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể xem qua nhiều chương khác trong phần tài liệu để tìm hiểu nhiều tính năng khác được cung cấp bởi API. Nếu bạn muốn nêu bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm