Mã màu RGB đến HEX C#

Mô hình màu RGB bao gồm ba màu cơ bản bao gồm Đỏ, Xanh lục và Xanh lam. Phần còn lại của các màu được tạo ra bằng cách thêm hoặc kết hợp các màu cơ bản này. Trong khi đó, mã màu Hệ thập lục phân cũng phổ biến trên các trang web để thiết lập màu sắc. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi màu RGB hoặc RGBA sang mã màu HEX. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi các giá trị màu RGB hoặc RGBA sang mã màu HEX theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi mã màu RGB hoặc RGBA sang thập lục phân - Tải xuống API C#

Aspose.SVG for .NET hỗ trợ làm việc với các không gian màu khác nhau cho phép bạn thực hiện chuyển đổi giữa các mã màu. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ trang Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Chuyển đổi mã màu RGB sang HEX trong C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi màu ở định dạng RGB sang mã màu HEX hệ thập lục phân bằng các bước sau:

  1. Phân tích cú pháp màu RGB đầu vào.
  2. Chuyển đổi mã màu RGB sang HEX.
  3. In mã thập lục phân trên bảng điều khiển.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi mã màu RGB sang HEX theo chương trình trong C#:

// Phân tích cú pháp màu RGB
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgb(222, 180, 135);

// Chuyển đổi RGB sang HEX
string hexColor = color.ToRgbHexString();

// In kết quả vào bảng điều khiển
Console.WriteLine("HEX: " + hexColor);

Chuyển đổi mã màu RGBA sang HEX trong C#

Định dạng RGBA chứa giá trị alpha bổ sung cho bất kỳ màu nào. Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi mã màu RGBA sang HEX trong C#:

  1. Phân tích cú pháp giá trị RGBA đầu vào.
  2. Chuyển đổi màu RGBA sang mã không gian màu HEX.
  3. Viết mã màu đầu ra trên bảng điều khiển.

Mẫu mã sau giải thích cách chuyển đổi màu RGBA thành mã màu HEX trong C#:

// Phân tích cú pháp màu RGBA
Aspose.Svg.Drawing.Color color = Aspose.Svg.Drawing.Color.FromRgba(222, 180, 135, 1);

// Chuyển đổi RGBA sang HEX
string hexColor = color.ToRgbHexString();

// In kết quả vào bảng điều khiển
Console.WriteLine("HEX: " + hexColor);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá tất cả các tính năng của API ở mức đầy đủ của chúng bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi giá trị không gian màu RGB hoặc RGBA thành mã màu HEX theo chương trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể khám phá nhiều chuyển đổi không gian màu khác bằng cách truy cập phần tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm