chuyển đổi SVG sang HTML

Các tệp Đồ họa Vectơ có thể mở rộng, SVG, thường được sử dụng trên web vì khả năng mở rộng mà không làm thay đổi chất lượng của hình ảnh. Đồ họa hai chiều như biểu trưng, biểu tượng và hình minh họa thường được hiển thị ở định dạng tệp SVG. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp SVG sang HTML bằng ngôn ngữ C# theo cách lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu một số chi tiết về chuyển đổi trang web SVG sang HTML:

SVG to HTML Converter - Cài đặt API C#

API Aspose.SVG cho .NET cho phép bạn tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tệp SVG theo chương trình trong các ứng dụng .NET của mình. Bạn có thể kết xuất SVG sang định dạng PDF và sau đó sử dụng API Aspose.PDF for .NET để chuyển đổi tệp định dạng PDF sang HTML. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình các API này bằng cách Tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc bằng các lệnh NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.SVG
PM> Install-Package Aspose.Pdf

Các bước chuyển đổi SVG sang trang web HTML theo chương trình trong C#

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp SVG sang HTML bằng C#:

 • Khởi tạo đối tượng MemoryStream và tải tệp SVG đầu vào bằng đối tượng lớp SVGDocument.
// Khởi tạo MemoryStream để lưu tệp PDF trung gian
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Tải tệp SVG đầu vào
using (SVGDocument document = new SVGDocument("Sample.svg"))
// Chỉ định PdfRenderingOptions
PdfRenderingOptions options = new PdfRenderingOptions()
{
  // Đặt thuộc tính Thiết lập Trang
  PageSetup =
  {
    Sizing = SizingType.FitContent
  }
};
 • Khởi tạo phiên bản lớp PdfDevice để xuất tệp PDF.
// Khởi tạo đối tượng lớp PdfDevice
using (PdfDevice device = new PdfDevice(options, stream))
{
  // Kết xuất SVG sang tệp PDF
  document.RenderTo(device);
}
 • Tải tệp PDF từ đối tượng MemoryStream và chuyển đổi nó thành tệp HTML với kiểu liệt kê SaveFormat.
// Tải tài liệu PDF được kết xuất
Document pdfDocument = new Document(stream);

// Lưu nội dung tệp SVG để xuất định dạng HTML
pdfDocument.Save("Sample.html", SaveFormat.Html);

C# Chuyển đổi SVG sang HTML - Đoạn mã hoàn chỉnh

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi SVG sang trang web HTML theo cách lập trình bằng C#:

// Khởi tạo MemoryStream để lưu tệp PDF trung gian
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Tải tệp SVG đầu vào
using (SVGDocument document = new SVGDocument("Sample.svg"))
{
  // Chỉ định PdfRenderingOptions
  PdfRenderingOptions options = new PdfRenderingOptions()
  {
    // Đặt thuộc tính Thiết lập Trang
    PageSetup =
    {
      Sizing = SizingType.FitContent
    }
  };
  using (PdfDevice device = new PdfDevice(options, stream))
  {
    // Kết xuất SVG sang tệp PDF
    document.RenderTo(device);
  }
}      

// Tải tài liệu PDF
Document pdfDocument = new Document(stream);

// Lưu nội dung tệp SVG để xuất định dạng HTML
pdfDocument.Save("Sample.html", SaveFormat.Html);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể thử các tính năng khác nhau do API Aspose cung cấp bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi định dạng tệp trang web SVG sang HTML theo cách lập trình bằng C#. Bạn có thể khám phá thêm Tài liệu của API Aspose.SVG cho .NETAspose.PDF for .NET để xem các tính năng khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm