Chuyển đổi SVG sang EPS PS

Các tệp SVG thường được sử dụng vì chúng có thể mở rộng mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Bạn có thể chuyển đổi tệp SVG thành tệp EPS hoặc PS bằng cách sử dụng C# theo chương trình. Bạn có thể khám phá thông tin chuyên sâu về chuyển đổi trong các phần sau:

SVG to EPS hoặc PS PostScript File Converter - Cài đặt C# .NET API

Chuyển đổi SVG sang EPS hoặc PS là một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, hình ảnh SVG được hiển thị ở định dạng PDF và sau đó tệp PDF được chuyển đổi sang định dạng EPS hoặc PS PostScript. Do đó, vui lòng tải xuống tệp DLL cho Aspose.SVG cho .NET và Aspose.PDF cho API .NET từ Bản phát hành mới hoặc sử dụng các lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.SVG 
PM> Install-Package Aspose.PDF

Chuyển đổi SVG sang tệp EPS hoặc PS PostScript theo lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh SVG thành tệp EPS hoặc PS PostScript bằng các bước sau:

 1. Khởi tạo đối tượng MemoryStream.
 2. Tải tệp SVG đầu vào bằng lớp SVGDocument.
 3. Khởi tạo một thể hiện của lớp PdfRenderingOptions.
 4. Kết xuất tệp SVG sang PDF với PdfDevice.
 5. Chỉ định cài đặt Máy in và Trang.
 6. Chuyển đổi SVG sang tệp EPS hoặc PS.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp SVG sang tệp EPS hoặc PS theo cách lập trình bằng C#:

// Khởi tạo một đối tượng MemoryStream
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Khởi tạo tài liệu SVG từ một tệp
SVGDocument document = new SVGDocument("light.svg");

// Khởi tạo một phiên bản của lớp PdfRenderingOptions
PdfRenderingOptions pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));

// Khởi tạo một phiên bản của lớp PdfDevice
IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, stream);
        
// Kết xuất SVG sang PDF, gửi tài liệu đến thiết bị kết xuất
document.RenderTo(device);

String printerName = "Microsoft XPS Document Writer";
String psOutFileName = "psOut.ps";

Document pdf = new Document(stream);

// Tạo cài đặt máy in
PrinterSettings printerSettings = new PrinterSettings();
printerSettings.PrinterName = (printerName);
printerSettings.PrintToFile = (true);
printerSettings.PrintFileName = (dataDir + psOutFileName);

// Chỉ định cài đặt trang
PageSettings pageSettings = new PageSettings();
pageSettings = printerSettings.DefaultPageSettings;
pageSettings.Margins = (new Margins(0, 0, 0, 0));
pageSettings.Color = (true);

PdfViewer viewer = new PdfViewer();
viewer.BindPdf(pdf);
viewer.AutoResize = (true);
viewer.AutoRotate = (true);
viewer.PrintPageDialog = (false);

// Chuyển đổi SVG sang tệp EPS hoặc PS
viewer.PrintDocumentWithSettings(pageSettings, printerSettings);

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu Giấy phép đánh giá miễn phí để thử nghiệm API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PostScript định dạng Scalable Vector Graphic, SVG, sang định dạng EPS hoặc PS bằng cách sử dụng C# theo cách lập trình. Hơn nữa, bạn có thể khám phá Tài liệu để tìm hiểu về nhiều tính năng khác được cung cấp bởi API. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi sẽ được hạnh phúc để hỗ trợ bạn!

Xem thêm