Hình ảnh SVG(Scalable Vector Graphic) thường được sử dụng vì chúng có thể được thu nhỏ mà không ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi SVG thành tệp HTML. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi SVG sang HTML trên Linux theo cách lập trình bằng C#.

C# API để chuyển đổi SVG sang tệp HTML trên Linux

API Aspose.SVG cho .NET có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tệp SVG theo chương trình trong các ứng dụng .NET của bạn. Đầu tiên, bạn có thể kết xuất SVG sang định dạng PDF và sau đó sử dụng API Aspose.PDF for .NET để chuyển đổi tệp định dạng PDF sang HTML. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình các API này trên Linux bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bằng các lệnh NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.SVG
PM> Install-Package Aspose.PDF

Chuyển đổi SVG sang trang web HTML có lập trình trong C# trên Linux

Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp SVG sang HTML trên Linux bằng C#:

 • Khai báo một cá thể MemoryStream và tải tệp SVG đầu vào với đối tượng lớp SVGDocument.
 • Chỉ định các thuộc tính khác nhau cho tệp PDF bằng lớp PdfRenderingOptions.
 • Tạo một đối tượng của lớp PdfDevice để tạo tệp PDF trung gian.
 • Lưu tệp HTML đầu ra bằng cách sử dụng kiểu liệt kê SaveFormat.
// Khởi tạo MemoryStream để lưu tệp PDF trung gian
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Tải tệp SVG đầu vào
using (Aspose.Svg.SVGDocument document = new SVGDocument("Sample.svg"))
{
  // Chỉ định PdfRenderingOptions
  PdfRenderingOptions options = new PdfRenderingOptions();
  options.PageSetup.Sizing = SizingType.ScaleContent;

  using (PdfDevice device = new PdfDevice(options, stream))
  {
    // Kết xuất SVG sang tệp PDF
    document.RenderTo(device);
  }
}

// Tải tài liệu PDF
Document pdfDocument = new Document(stream);

// Lưu nội dung tệp SVG để xuất định dạng HTML
pdfDocument.Save("Sample.html", SaveFormat.Html);

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể thử các tính năng khác nhau do API Aspose cung cấp bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi SVG sang HTML trên Linux trong C#. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi này trong bất kỳ phiên bản nào của Linux như Ubuntu, Red Hat, v.v. nơi .NET hoặc .NET Core framework được cài đặt. Bạn có thể khám phá thêm các phần tài liệu cho các API Aspose.SVG cho .NETAspose.PDF for .NET và sử dụng các tính năng khác nhau của các API. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm