C# SVG API, Tạo chỉnh sửa chuyển đổi tệp SVG

Đã đến lúc thông báo về việc bổ sung thư viện C# SVG vào dòng sản phẩm của chúng tôi - Aspose.SVG for .NET. Nó là một thư viện lớp .NET cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, đọc và chuyển đổi các tệp SVG theo chương trình bằng C# trong các ứng dụng dựa trên .NET hoặc .NET Core. Chúng ta hãy xem nhanh các phương pháp cài đặt và các tính năng nổi bật của API.

C# .NET SVG API - Cài đặt

Có thể tải xuống Aspose.SVG cho .NET DLL từ phần Tải xuống của chúng tôi. Mặt khác, bạn có thể cài đặt nó qua NuGet Package Manager hoặc Package Manager Console trong Visual Studio.

Trình quản lý gói NuGet

Thư viện C# .NET SVG

Bảng điều khiển quản lý gói

PM> Install-Package Aspose.SVG

Bây giờ chúng ta hãy xem qua một số tính năng nổi bật của API để xử lý các tệp SVG.

Tạo tệp SVG bằng C#

Aspose.SVG cho .NET cho phép bạn tạo một tệp trống có cấu trúc SVG. Hơn nữa, bạn cũng có thể tạo tệp SVG từ chuỗi do người dùng xác định. API cung cấp lớp SVGDDocument để tạo các tệp SVG và bạn có thể sử dụng thêm đối tượng này để lấp đầy tài liệu bằng các phần tử SVG. Sau khi hoàn tất, bạn có thể lưu tệp bằng phương pháp SVGDDocument.Save(). Các mẫu mã sau đây cho biết cách tạo tệp SVG từ đầu.

Tạo tệp SVG trống trong C#

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
using (var document = new SVGDocument())
{
  // thực hiện một số thao tác đối với tài liệu ở đây... 
}

Tạo SVG với chuỗi do người dùng xác định trong C#

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
using (var document = new SVGDocument("<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><circle cx='50' cy='50' r='40'/></svg>", "."))
{
  // thực hiện một số thao tác đối với tài liệu ở đây... 
}

Chỉnh sửa tệp SVG trong C#

Aspose.SVG cho .NET cũng cho phép bạn chỉnh sửa các tệp SVG để cập nhật nội dung của chúng. Mô hình Đối tượng Dữ liệu của API ánh xạ hiệu quả các thông số kỹ thuật chính thức của SVG để truy cập và chỉnh sửa các nút SVG cũng như các thành phần của chúng. Mẫu mã sau đây cho biết cách chỉnh sửa tệp SVG trong C#.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  const string @namespace = "http://www.w3.org/2000/svg";
  var circle = (SVGCircleElement)document.CreateElementNS(@namespace, "circle");
  circle.Cx.BaseVal.Value = 50;
  circle.Cy.BaseVal.Value = 50;
  circle.R.BaseVal.Value = 40;

  var g = document.QuerySelector("g");
  g.AppendChild(circle);

  Console.WriteLine(g.OuterHTML);
}

Đọc tệp SVG trong C#

Trong trường hợp bạn muốn đọc một tệp SVG hiện có, bạn có thể tải tệp đó bằng lớp SVGDDocument. Chỉ cần tạo một đối tượng mới và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp SVG như được hiển thị trong mẫu mã sau.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  // thực hiện một số thao tác đối với tài liệu ở đây... 
}

Chuyển đổi tệp SVG sang hình ảnh PSD, XPS hoặc Raster

Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp SVG sang nhiều định dạng tệp khác. Các chuyển đổi được hỗ trợ bao gồm:

 • SVG sang PDF
 • SVG sang XPS
 • SVG sang hình ảnh (JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF)

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp SVG thành PDF trong C#.

// Để biết các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-svg/Aspose.SVG-for-.NET
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

using (var document = new SVGDocument(Path.Combine(dataDir, "smiley.svg")))
{
  var options = new PdfRenderingOptions()
  {
    PageSetup =
    {
      AnyPage = new Page(new Size(500, 500))
    }
  };
  using (var device = new PdfDevice(options, dataDir + "smiley_out.pdf"))
  {
    document.RenderTo(device);
  }
}

Để biết các mẫu mã của SVG sang XPS và SVG sang hình ảnh, vui lòng truy cập Chuyển đổi tệp SVG trong C#.

Tìm hiểu thêm về .NET SVG API

Bạn có thể đánh giá các tính năng của API bằng cách tải xuống dự án mẫu. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của API. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm