Hình ảnh Đồ họa Vectơ có thể mở rộng (SVG) phổ biến vì khả năng mở rộng của chúng. Chúng thường được sử dụng trên web để hiển thị thông tin trực quan. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo tệp ảnh SVG theo cách lập trình bằng C#. Các phần sau bao gồm các trường hợp sử dụng khác nhau:

C# SVG Image Creator - Cài đặt API

API Aspose.SVG for .NET có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và thao tác với các tệp hình ảnh SVG. Bạn có thể lặp lại các nút khác nhau hoặc chuyển đổi tệp sang các định dạng tệp được hỗ trợ. Vui lòng tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng các lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Sau khi định cấu hình API thành công, bạn có thể tìm hiểu cách tạo ảnh SVG cơ bản và đơn giản, sau đó bạn sẽ khám phá thêm với sự trợ giúp của ví dụ nâng cao.

Tạo tệp hình ảnh SVG theo phương pháp lập trình với C#

 1. Bạn có thể tạo tệp hình ảnh SVG bằng các bước sau:
 2. Chỉ định nội dung SVG dưới dạng chuỗi.
 3. Khởi tạo một đối tượng của lớp SVGDocument từ nội dung chuỗi.
 4. Lưu tài liệu vào một tệp bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã sau giải thích cách tạo tệp hình ảnh SVG theo chương trình bằng C#:

// Chỉ định nội dung SVG dưới dạng chuỗi
string documentContent = "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\"><circle cx=\"50\" cy=\"50\" r=\"40\" /></svg>";

// Khởi tạo một đối tượng của lớp SVGDocument từ nội dung chuỗi
SVGDocument document = new SVGDocument(documentContent, ".");

// Lưu tài liệu vào một tệp
document.Save(dataDir + "test.svg", SVGSaveFormat.SVG);

Tạo hình ảnh SVG với HTML nhúng theo chương trình bằng C#

SVG nhất quán với tất cả các ngôn ngữ dựa trên XML để mô tả và hiển thị nội dung được nhúng. Bạn có thể dùng để đưa nội dung HTML vào tệp SVG. Vui lòng làm theo các bước sau để tạo hình ảnh SVG với HTML được nhúng:

 1. Chỉ định nội dung SVG với HTML nhúng.
 2. Chỉ định không gian tên XHTML mà đối tượng nước ngoài bắt nguồn từ đó.
 3. Khởi tạo tài liệu SVG bằng SVGDocument.
 4. Lưu tài liệu vào một tệp với kiểu liệt kê SVGSaveFormat.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách tạo hình ảnh SVG với nội dung HTML được nhúng theo chương trình bằng C#:

// Chỉ định nội dung SVG với HTML nhúng.
// Chỉ định không gian tên XHTML mà đối tượng nước ngoài bắt nguồn từ đó.
string documentContent = "<svg viewBox =\"0 0 200 200\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <style>\n  div {\n   color: white;\n   font: 18px serif;\n   height: 100%;\n   overflow: hidden;\n  }\n </style>\n \n <polygon points=\"5,5 195,10 185,185 10,195\" />\n\n <!-- Common use case: embed HTML text into SVG -->\n <foreignObject x=\"20\" y=\"20\" width=\"160\" height=\"160\">\n  <!--\n   In the context of SVG embedded in an HTML document, the XHTML \n   namespace could be omitted, but it is mandatory in the \n   context of an SVG document\n  -->\n  <div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.\n   Sed mollis mollis mi ut ultricies. Nullam magna ipsum,\n   porta vel dui convallis</div>\n </foreignObject>\n</svg>";

// Khởi tạo tài liệu SVG bằng SVGDocument.
SVGDocument document = new SVGDocument(documentContent, ".");

// Lưu tài liệu vào một tệp với kiểu liệt kê SVGSaveFormat.
document.Save(dataDir + "Test.svg", SVGSaveFormat.SVG);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API Aspose mà không có bất kỳ giới hạn nào bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo tệp ảnh SVG từ đầu theo lập trình bằng C#. Bạn đã khám phá cách tạo hình ảnh SVG đơn giản cũng như hình ảnh SVG nâng cao với nội dung HTML được nhúng. Bạn có thể khám phá thêm về API bằng cách xem qua API Tài liệu. Hơn nữa, trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm