Vectơ hóa văn bản

Bạn có thể vectơ hóa văn bản bằng cách chuyển đổi nó thành đồ họa kỹ thuật số trong tệp SVG. Nó rất hữu ích cho các mục đích bảo mật văn bản như khi bạn muốn bảo vệ một phông chữ có bản quyền khỏi việc sử dụng không mong muốn. Bài viết này trình bày cách thực hiện lập trình vectơ văn bản bằng C#:

Vectơ hóa văn bản trong C# - Cài đặt API

API Aspose.SVG for .NET đã được thiết kế để tạo, chỉnh sửa và thao tác các hình ảnh SVG theo lập trình trong các ứng dụng dựa trên .NET Framework. Bạn có thể cài đặt API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Vectơ hóa văn bản trong SVG Image Lập trình bằng C#

Hình ảnh SVG phổ biến vì khả năng mở rộng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Bạn có thể thay thế tất cả các ký hiệu phông chữ thành đường dẫn, mặt nạ, v.v., các phần tử để bảo vệ phông chữ. Do đó, văn bản được vector hóa có thể duy trì các kiểu phông chữ trong bất kỳ môi trường hệ thống hoặc hệ điều hành nào, bất kể cài đặt phông chữ. Bạn có thể thực hiện vector hóa văn bản theo các bước sau:

 1. Tải hình ảnh SVG đầu vào với lớp SVGDocument.
 2. Đặt vector hóa các yếu tố văn bản.
 3. Lưu tài liệu SVG với SVGSaveOptions được chỉ định.

Đoạn mã sau cho thấy cách đạt được vectơ hóa văn bản trong hình ảnh SVG bằng ngôn ngữ C#:

// Tải tài liệu SVG từ một tệp
var document = new SVGDocument("Text.svg");

// Đặt vector hóa các yếu tố văn bản 
var saveOptions = new SVGSaveOptions
{
  VectorizeText = true
};
  
// Lưu tài liệu SVG với saveOptions được chỉ định
document.Save("Text_vectorized.svg", saveOptions);

Vectơ hóa văn bản trong hình ảnh SVG từ một URL theo chương trình trong C#

Hình ảnh SVG được sử dụng rộng rãi trên internet và bạn có thể cần vectơ hóa văn bản từ hình ảnh trực tuyến. API hỗ trợ tải hình ảnh nguồn trực tiếp từ URL và sau đó tạo vectơ văn bản. Bạn cần làm theo các bước sau để vectơ hóa hình ảnh SVG từ một URL:

 1. Tải tệp hình ảnh SVG đầu vào từ một URL.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp SVGSaveOptions.
 3. Đặt thuộc tính VectorizeText thành giá trị boolean.
 4. Lưu hình ảnh SVG đầu ra.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách vector hóa văn bản trong hình ảnh SVG trực tuyến theo cách lập trình bằng C#:

// Tải tệp hình ảnh SVG đầu vào từ một URL
SVGDocument document = new SVGDocument("http://www1.plurib.us/1shot/2008/circle_design/circles_single.svg");

// Khởi tạo đối tượng lớp SVGSaveOptions
SVGSaveOptions saveOptions = new SVGSaveOptions
{
  VectorizeText = true
};

// Lưu hình ảnh oytput SVG
document.Save("vectorized_text_out.svg", saveOptions);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách vectơ hóa một hình ảnh cục bộ cũng như một hình ảnh SVG được lưu trữ trực tuyến được lập trình bằng C#. Hơn nữa, sự xuất hiện của hình ảnh không bị xáo trộn trong quá trình này vì bạn có thể áp dụng mặt nạ, bộ lọc và độ mờ cho hình ảnh SVG. Vectơ hóa bảo vệ văn bản và glyphs phông chữ khỏi bị sử dụng không mong muốn hoặc trái phép theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể khám phá các tính năng khác của API bằng cách truy cập Tài liệu. Vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm