Tiếng Việt

Đọc email qua IMAP bằng Python

Trong các trường hợp khác nhau, các máy chủ email được truy cập từ bên trong các ứng dụng Python để đọc email hoặc triển khai ứng dụng email. Để lấy email từ máy chủ email, giao thức Internet Message Access Protocol (IMAP) thường được sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc email từ máy chủ bằng IMAP trong Python. Bài viết sẽ trình bày rõ ràng cách kết nối với máy chủ email, truy cập vào thư mục mong muốn và đọc email.
tháng 12 17, 2021 · 5 phút · Usman Aziz