Tiếng Việt

Truy cập hoặc sửa đổi thuộc tính của PowerPoint PPT trong C#

Thuộc tính tài liệu hoặc siêu dữ liệu trong tệp PowerPoint được sử dụng để xác định các bản trình bày. Hơn nữa, chúng cung cấp thêm thông tin về bản trình bày như tác giả, tiêu đề, từ khóa, chủ đề, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách truy cập hoặc sửa đổi các thuộc tính trong tệp PowerPoint theo chương trình bằng C#.
tháng 9 10, 2021 · 7 phút · Usman Aziz