Tiếng Việt

Đọc email từ Hộp thư được chia sẻ trên Máy chủ Exchange trong C#

Microsoft Exchange Server cung cấp một loạt các tính năng hữu ích để tạo, gửi và quản lý email. Một trong những tính năng này là hộp thư dùng chung có thể được truy cập bởi nhiều người dùng. Trong khi làm việc với MS Exchange Server từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn, bạn có thể cần truy cập email từ hộp thư dùng chung. Vì vậy, trong bài này, bạn sẽ học cách đọc email từ hộp thư dùng chung trên MS Exchange Server bằng C# .
tháng 3 5, 2022 · 3 phút · Usman Aziz