Tiếng Việt

Thêm Hình mờ vào Trang tính Excel bằng C#

Hình mờ là một trong những cách để bảo vệ các tệp Excel khỏi bị sử dụng bất hợp pháp. Thông thường, hình mờ xác định quyền sở hữu của nội dung có bản quyền. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách thêm hình mờ vào tệp Excel theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thêm watermark vào trang tính Excel bằng C#.
tháng 7 6, 2021 · 3 phút · Usman Aziz