Tiếng Việt

Thêm hình mờ vào Trang tính Excel bằng Python

Watermarking là một trong những cách phổ biến để bảo vệ tài liệu khỏi việc sử dụng trái phép. Thông thường hơn, hình mờ xác định quyền sở hữu của nội dung có bản quyền. Phù hợp với điều đó, bài viết này trình bày cách thực hiện đánh dấu thủy điểm trong tệp Excel theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách thêm hình mờ vào trang tính Excel bằng Python.
tháng 5 7, 2021 · 3 phút · Usman Aziz