Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa chú thích trong tệp PDF bằng C#

Chú thích PDF là các đối tượng bổ sung được sử dụng để đánh dấu nội dung trong PDF. Vì tệp PDF không thể chỉnh sửa dễ dàng, các chú thích được sử dụng để thêm ghi chú về nội dung bằng cách sử dụng nhận xét, cửa sổ bật lên và nhiều đối tượng đồ họa khác. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với các chú thích trong tài liệu PDF theo chương trình. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách thêm và xóa chú thích trong tệp PDF bằng C#.
tháng 1 4, 2021 · 4 phút · Usman Aziz