Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa Bộ lọc tự động trong Tệp Excel (XLSX/XLS) bằng C#

Các định dạng tệp XLSX và XLS thường được sử dụng để thao tác với dữ liệu khổng lồ. Tương tự như vậy, AutoFilters được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong các tệp Excel. Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc xóa bộ lọc dữ liệu trong tệp Excel bằng Aspose.Cells for .NET API. Bộ lọc có thể được sử dụng để định lượng một số dữ liệu để trích xuất một số thông tin có ý nghĩa. Ví dụ: một tổ chức muốn lọc những tháng có doanh số thấp để đưa ra và cải thiện các chiến lược của họ.
tháng 9 16, 2020 · 8 phút · Farhan Raza