Tiếng Việt

Tạo tệp dự án MS theo chương trình trong C# hoặc VB.NET

Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án phổ biến giúp người quản lý dự án dễ dàng quản lý dự án một cách hiệu quả. Nó cho phép người quản lý tạo nhiệm vụ và tài nguyên, phân công nhiệm vụ cho tài nguyên, theo dõi tiến trình của dự án, quản lý ngân sách và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến dự án.
tháng 5 5, 2020 · 8 phút · Usman Aziz