Tiếng Việt

Thêm nhận xét trong Trang tính Excel bằng C#

Nhận xét trong trang tính Excel được sử dụng để thêm thông tin bổ sung hoặc giải thích công thức. Những nhận xét này cũng có thể được định dạng bằng cách xác định kích thước phông chữ, chiều cao, chiều rộng, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm nhận xét vào trang tính Excel bằng C#. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ trình bày cách áp dụng định dạng và thêm hình ảnh vào bình luận theo chương trình.
tháng 7 12, 2021 · 5 phút · Usman Aziz