Tiếng Việt

Thêm nhận xét trong tệp Excel trong Java

Nhận xét được sử dụng để thêm thông tin bổ sung hoặc để giải thích một công thức trong trang tính Excel. MS Excel cũng cho phép bạn đặt kích thước phông chữ, chiều cao, chiều rộng, v.v. của các nhận xét. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm nhận xét vào trang tính Excel theo lập trình bằng Java. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ đề cập đến cách định dạng các bình luận.
tháng 5 18, 2021 · 4 phút · Usman Aziz