Tiếng Việt

Thêm hoặc loại bỏ nhận xét trong PowerPoint PPT trong C#

Trong khi xem lại nội dung trong bản trình bày PowerPoint, các nhận xét được sử dụng để viết phản hồi. Các nhận xét có thể được thêm vào một từ, cụm từ cụ thể hoặc bất kỳ thứ gì trên trang chiếu PPT. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm chú thích vào các trang chiếu PowerPoint PPT theo chương trình trong C#. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách đọc hoặc loại bỏ các nhận xét trên trang trình bày và thêm các câu trả lời của họ.
tháng 2 2, 2022 · 6 phút · Usman Aziz