Tiếng Việt

Thêm hoặc loại bỏ nhận xét trong PowerPoint PPT trong Java

Trong bản trình bày PowerPoint, các chú thích được sử dụng để viết phản hồi về nội dung trong các trang chiếu. Trong khi thao tác với các bản trình bày PowerPoint PPT / PPTX, bạn có thể cần thêm nhận xét theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm chú thích vào các trang chiếu PowerPoint PPT trong Java. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách đọc hoặc loại bỏ các nhận xét trên trang trình bày và thêm các câu trả lời của họ.
tháng 2 8, 2022 · 7 phút · Usman Aziz