Tiếng Việt

Làm việc với Nhận xét trong Tài liệu Word bằng C ++

Microsoft Word cung cấp cho bạn khả năng thêm nhận xét vào tài liệu Word. Nhận xét có thể hữu ích trong các trường hợp như đề xuất cải tiến tài liệu hoặc chia sẻ suy nghĩ về văn bản. Có thể có những tình huống mà bạn cần quản lý nhận xét theo chương trình. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc với chú thích trong tài liệu Word bằng C ++.
tháng 5 5, 2021 · 8 phút · Muhammad Ahmad