Tiếng Việt

Thêm hoặc loại bỏ tự động lọc trong tệp Excel bằng C ++

Lọc thông tin trong bảng tính Excel là một tính năng quan trọng. Nó cho phép bạn ẩn dữ liệu không liên quan và chỉ hiển thị dữ liệu đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Có thể có những trường hợp mà việc lọc dữ liệu có thể hữu ích. Ví dụ: một tổ chức có thể muốn lọc ra các sản phẩm hoạt động kém khỏi báo cáo bán hàng để phân tích và cải thiện chiến lược bán hàng của họ. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm hoặc xóa AutoFilter trong tệp Excel bằng C ++.
tháng 5 19, 2021 · 9 phút · Muhammad Ahmad