Tiếng Việt

Truy cập hoặc sửa đổi thuộc tính của tệp PowerPoint bằng C ++

Tệp PowerPoint chứa siêu dữ liệu hoặc thuộc tính tài liệu cung cấp thông tin bổ sung về bản trình bày. Chúng bao gồm thông tin như tiêu đề, ngày tháng, tác giả, v.v. của bài thuyết trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách truy cập và sửa đổi các thuộc tính trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.
tháng 10 21, 2021 · 7 phút · Muhammad Ahmad