Tiếng Việt

Truy cập hoặc sửa đổi thuộc tính của tệp PowerPoint bằng Java

Tệp PowerPoint chứa một số thông tin bổ sung được gọi là thuộc tính tài liệu. Các thuộc tính này được sử dụng để xác định các bản trình bày, bao gồm tác giả, tiêu đề, từ khóa, chủ đề, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm, truy cập hoặc sửa đổi các thuộc tính tài liệu trong tệp PowerPoint bằng Java.
tháng 8 12, 2021 · 8 phút · Usman Aziz