Tiếng Việt

Thêm chữ ký số vào PowerPoint trong C#

Chữ ký điện tử là một chữ ký điện tử được mã hóa được sử dụng để xác nhận tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu kỹ thuật số. Khi bạn ký một tài liệu bằng kỹ thuật số, chữ ký sẽ đóng vai trò như một xác nhận rằng tài liệu đó đến từ bạn và nó không bị thay đổi kể từ khi bạn ký. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint trong C#.
tháng 9 12, 2022 · 4 phút · Seriki Emmanuel