Tiếng Việt

Thêm chữ ký số vào PowerPoint PPT bằng Python

Chữ ký điện tử là một cách nổi tiếng và được sử dụng phổ biến để bảo vệ các tài liệu kỹ thuật số. Nó làm cho việc xác nhận tính xác thực của nội dung trong tài liệu trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bạn có thể xác định xem ai đó đã cố gắng giả mạo tài liệu hay không. MS PowerPoint cũng cho phép bạn ký các bản trình bày PPT hoặc PPTX bằng chữ ký điện tử. Để tự động hóa tính năng này theo chương trình, bài viết này trình bày cách thêm chữ ký điện tử vào tệp PowerPoint PPT bằng Python.
tháng 1 21, 2022 · 4 phút · Usman Aziz