Tiếng Việt

Tạo tệp PDF bằng Java - Java PDF API

PDF đã trở thành định dạng tệp được sử dụng phổ biến để tạo các loại tài liệu khác nhau. Nhiều ngành khác nhau đã áp dụng tính năng tự động hóa PDF để tạo tài liệu chẳng hạn như biên lai, hóa đơn, báo cáo kinh doanh, v.v. Theo dõi các tình huống như vậy, bài viết này đề cập đến cách tạo tài liệu PDF theo chương trình trong Java. Các mẫu mã sẽ trình bày cách tạo tệp PDF từ đầu và chèn văn bản, hình ảnh, bảng và các thành phần khác vào tệp PDF đó bằng Java.
tháng 12 31, 2020 · 9 phút · Usman Aziz