Tiếng Việt

Thêm Fill Layer trong Tài liệu Photoshop (tệp PSD) - Hướng dẫn đơn giản

Hình ảnh là một cách rất hữu ích để phản ánh thông tin. Các tệp định dạng PSD được sử dụng để tạo hình ảnh. Tuy nhiên, có thể xảy ra các tình huống như chỉnh sửa nhiều tệp Photoshop trên cùng một dòng. Chẳng hạn, một ứng dụng xử lý ảnh có thể cần thêm một lớp trong nhiều tài liệu Photoshop, cùng với các thao tác khác. Aspose.
tháng 6 9, 2020 · 6 phút · Farhan Raza