Tiếng Việt

Thêm mã vạch vào PDF bằng C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể thêm hình ảnh mã vạch có thể đọc được bằng máy vào tài liệu PDF theo lập trình trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm mã vạch vào tài liệu PDF và đọc mã vạch từ PDF bằng C#.
tháng 5 14, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan