Tiếng Việt

Thêm liên kết chú thích cuối trang và đối tượng tham chiếu vai trò vào XBRL bằng cách sử dụng C#

Bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu phiên bản XBRL theo lập trình và thêm các đối tượng hoặc phần tử như Liên kết chú thích cuối trang, Tham chiếu vai trò, Tham chiếu vai trò vòng cung, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm liên kết chú thích cuối trang và đối tượng tham chiếu vai trò vào XBRL bằng cách sử dụng C#.
tháng 5 22, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan