Tiếng Việt

Tạo bản trình bày PowerPoint PPT / PPTX bằng Python

MS PowerPoint là một ứng dụng có nhiều tính năng cho phép bạn tạo các bản trình bày tương tác bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ họa, hoạt ảnh và các yếu tố khác. Là một lập trình viên, bạn có thể cần phải tự động hóa các tính năng thao tác trình bày của PowerPoint từ bên trong các ứng dụng Python. Trong bài đăng này, bạn sẽ học cách tạo bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm trang trình bày, văn bản, bảng, hình ảnh và biểu đồ trong bản trình bày theo chương trình.
tháng 12 31, 2021 · 11 phút · Usman Aziz