Tiếng Việt

Thêm Hình mờ vào Trang trình bày PowerPoint bằng C#

Hình mờ thường được sử dụng để chỉ định quyền sở hữu hoặc để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tài liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách bảo vệ bản trình bày PowerPoint bằng cách áp dụng hình mờ theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào trang chiếu PowerPoint bằng C#.
tháng 7 13, 2021 · 5 phút · Usman Aziz