Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang PDF trong Android có lập trình

Trong các trường hợp khác nhau, bạn có thể cần chuyển đổi các trang HTML sang định dạng PDF. Mặt khác, bạn có thể muốn tạo PDF từ nội dung của trình soạn thảo WYSIWYG HTML. Đối với các trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi HTML sang PDF trong các ứng dụng Android theo chương trình. Hơn nữa, bạn sẽ tìm hiểu về các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi HTML sang PDF.
tháng 4 27, 2021 · 4 phút · Usman Aziz