Tiếng Việt

Thêm Nhận xét vào Sơ đồ Visio VSD VSDX trong C#

Bạn có thể cần thêm nhận xét vào tệp sơ đồ Visio cho các tình huống khác nhau. Đặc biệt, các sơ đồ Visio được chú thích bằng các nhận xét nếu cần sửa đổi điều gì đó trong khi xem xét sơ đồ đó. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách thêm nhận xét vào sơ đồ VSD hoặc VSDX Visio theo cách lập trình trong C#.
tháng 10 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza